LABLACTA E.SĘDROWSKA J.TOŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000457307
Numer REGON: 281489180
Numer NIP: 7393859905
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-04-16
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2024-06-05
Sygnatura akt[RDF/609580/24/846]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2013-04-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABLACTA E.SĘDROWSKA J.TOŃSKI SPÓŁKA JAWNA2013-04-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-04-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat M. OLSZTYN gmina M. OLSZTYN miejscowość OLSZTYN2013-04-16 do dziś
2. Adresmiejscowość OLSZTYN ulica 15 DYWIZJI nr domu 4 kod pocztowy 10-165 poczta OLSZTYN kraj POLSKA 2013-04-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 08.03.2013 R. UCHWAŁĄ NR 1/2013 Z DNIA 25.03.2013 R. ZMIENIONO: § 6, § 16, § 17 UST. 2 ORAZ UCHWAŁĄ NR 3/2013 Z DNIA 09.04.2013 ZMIENIONO: § 2, § 5, § 6, § 17 UMOWY SPÓŁKI.2013-04-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-04-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSĘDROWSKA2013-04-16 do dziś
2. ImionaEWA JANINA2013-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2013-04-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-04-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOŃSKI2013-04-16 do dziś
2. ImionaJERZY TADEUSZ2013-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-04-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-04-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-04-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-04-16 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-04-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE, Z TYM ŻE PRZY SKŁADANIU OŚWIADCZEŃ WOLI POWODUJĄCYCH POWSTANIE ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE.2013-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSĘDROWSKA2013-04-16 do dziś
2. ImionaEWA JANINA2013-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOŃSKI2013-04-16 do dziś
2. ImionaJERZY TADEUSZ2013-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-04-16 do dziś
252 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2013-04-16 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-04-16 do dziś
472 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2013-04-16 do dziś
572 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2013-04-16 do dziś
673 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-04-16 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-04-16 do dziś
820 12 Z PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW2013-04-16 do dziś
971 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI2013-04-16 do dziś
1010 51 Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW2013-04-16 do dziś
1110 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-04-16 do dziś
1220 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH2013-04-16 do dziś
1346 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2013-04-16 do dziś
1446 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2013-04-16 do dziś
1549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2013-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-05 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-19 do dziś
7OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów