EX-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000457202
Numer REGON: 221858312
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-04-04
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2020-07-16
Sygnatura akt[RDF/225933/20/888]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-04-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEX-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-04-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-04-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. SOPOT gmina M. SOPOT miejscowość SOPOT2013-04-04 do dziś
2. Adresmiejscowość SOPOT ulica ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI nr domu 829 kod pocztowy 81-810 poczta SOPOT kraj POLSKA 2013-04-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.03.2013 R. KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ BEATA ROZBICKA-CZARNECKA W PRUSZCZU GDAŃSKIM, PRZED NOTARIUSZEM BEATĄ ROZBICKĄ-CZARNECKĄ REPERTORIUM A NR 1350/20132013-04-04 do dziś
2W DNIU 28.05.2013 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZ BEATY ROZBICKIEJ-CZARNECKIEJ W PRUSZCZU GDAŃSKIM PRZED NOTARIUSZEM BEATĄ ROZBICKĄ-CZARNECKĄ (AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 2648/2013), ZMIANA W PAR.8 UST.II PKT 2 UMOWY.2013-08-27 do dziś
329.06.2017R., REPERTORIUM A NUMER 4100/2017, NOTARIUSZ BARBARA KOZDROŃ, KANCELARIA NOTARIALNA W KWIDZYNIE, ZMIENIONO PAR.6 POPRZEZ DODANIE PKT OD 104 DO 109.2017-08-14 do dziś
4W DNIU 06.02.2019R. W KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU PRZED NOTARIUSZEM LUCYNĄ WĄSOWICZ-HARENDARCZYK (AKT NOTARIALNY REP. A NR 812/2019) ZOSTAŁ UZUPEŁNIONY ZAPIS ZAWARTY W § 6 UST.1 UMOWY SPÓŁKI2019-06-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-04-04 do dziś
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółkiDZIENNIK „RZECZPOSPOLITA”2013-04-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-04-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZUBIŃSKI2019-06-04 do dziś
2. ImionaJERZY2019-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały8.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 420.000,00 ZŁ2019-06-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-06-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTOSIK2019-06-04 do dziś
2. ImionaADAM PIOTR2019-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały8.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 420.000,00 ZŁ2019-06-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-06-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego840000,00 ZŁ2013-04-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1743354, 64 ZŁ2013-04-04 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-04-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PREZES WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU C) W PRZYPADKU USTANOWIENIA PROKURY - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM LUB PREZES ZARZĄDU WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM ORAZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU2013-04-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAJLER2013-04-04 do dziś
2. ImionaMARCIN2013-04-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-04-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2019-06-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 52 Z PRODUKCJA LODÓW2019-06-04 do dziś
210 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2019-06-04 do dziś
310 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2019-06-04 do dziś
410 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-06-04 do dziś
511 02 Z PRODUKCJA WIN GRONOWYCH2019-06-04 do dziś
646 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN2019-06-04 do dziś
746 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2019-06-04 do dziś
846 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2019-06-04 do dziś
946 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2019-06-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2014 okres OD 27.03.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
2data złożenia 15.07.2015 okres OD 27.03.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
3data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
4data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
5data złożenia 15.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-15 do dziś
6data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
7data złożenia 16.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 27.03.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
2OD 27.03.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-15 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 27.03.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
2OD 27.03.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-15 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów