GRAVEL JANINA KLAUDEL, MACIEJ BERNDT SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000457083
Numer REGON: 081123768
Numer NIP: 9291854868
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-04-03
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-03-25
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/3092/22/912]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2013-04-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRAVEL JANINA KLAUDEL, MACIEJ BERNDT SPÓŁKA JAWNA2020-06-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-04-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-04-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat M. ZIELONA GÓRA gmina M. ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA2013-04-03 do dziś
2. Adresmiejscowość ZIELONA GÓRA ulica AL. ZJEDNOCZENIA nr domu 106 kod pocztowy 65-120 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA 2013-04-03 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejJANINA-KLAUDEL@WP.PL2013-04-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki125.03.2013 R.2013-04-03 do dziś
222.02.2015 R. - § 7 PKT 1, § 9.2015-04-17 do dziś
316.06.2016R. - ZMIANA: § 7 PKT 1, § 9.2016-08-02 do dziś
412.03.2020 R. - ZMIANA: §7 PKT 1, §9 PKT 1 I 2.2020-04-16 do dziś
502.06.2020 R. ZMIENIONO: §22020-06-30 do dziś
601.09.2020 R. - ZMIANA TREŚCI PAR. 7 I PAR. 9.2020-10-27 do dziś
712.02.2022R., UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW O ZMIANIE PAR. 6 UMOWY2022-03-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-04-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBERNDT2016-08-02 do dziś
2. ImionaMACIEJ JÓZEF2016-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-08-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-08-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-08-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-08-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLAUDEL BERNDT2020-10-27 do dziś
2. ImionaAGATA MONIKA2020-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-10-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-10-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-10-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-10-27 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-04-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2013-04-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLAUDEL BERNDT2020-10-27 do dziś
2. ImionaAGATA MONIKA2020-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBERNDT2016-08-02 do dziś
2. ImionaMACIEJ JÓZEF2016-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-02 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy108 11 Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW2015-03-04 do dziś
208 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU2015-03-04 do dziś
308 99 Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-03-04 do dziś
409 90 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2015-03-04 do dziś
577 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2015-03-04 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-03-04 do dziś
743 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2015-03-04 do dziś
843 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2015-03-04 do dziś
923 69 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU2015-03-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy138 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2022-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.02.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-04 do dziś
2data złożenia 19.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-12 do dziś
3data złożenia 30.11.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-05 do dziś
4data złożenia 11.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-11 do dziś
5data złożenia 01.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-01 do dziś
6data złożenia 24.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-24 do dziś
7data złożenia 23.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-23 do dziś
8data złożenia 21.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-04 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-12 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-05 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-11 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-23 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-24 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-23 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-05 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów