INSTYTUT PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000456973
Numer REGON: 243228462
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-04-04
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-05-31
Sygnatura akt[RDF/384611/22/153]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-04-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-04-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-04-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. CZĘSTOCHOWA gmina M. CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA2013-04-04 do dziś
2. Adresmiejscowość CZĘSTOCHOWA ulica ŚW. ROCHA nr domu 151 kod pocztowy 42-202 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA 2013-04-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.12.2012 R. NOTARIUSZ ARKADIUSZ SZKURŁAT KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, REP. A NR 8572/20122013-04-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-04-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-04-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJURKOWSKI2013-04-04 do dziś
2. ImionaRYSZARD WŁODZIMIERZ2013-04-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ2013-04-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-04-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPILIS2013-04-04 do dziś
2. ImionaWIESŁAW ALFRED2013-04-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ2013-04-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-04-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-04-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-04-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, W TYM PODPISYWANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO2013-04-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPILIS2013-04-04 do dziś
2. ImionaWIESŁAW ALFRED2013-04-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-04-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-04-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJURKOWSKI2013-04-04 do dziś
2. ImionaRYSZARD WŁODZIMIERZ2013-04-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-04-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI2013-04-04 do dziś
285 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2013-04-04 do dziś
385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-04-04 do dziś
486 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2013-04-04 do dziś
593 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2013-04-04 do dziś
693 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH2013-04-04 do dziś
793 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2013-04-04 do dziś
893 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2013-04-04 do dziś
996 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2013-04-04 do dziś
1086 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2016-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
2data złożenia 06.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-18 do dziś
3data złożenia 24.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
4data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
5data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
6data złożenia 03.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-03 do dziś
7data złożenia 25.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-25 do dziś
8data złożenia 25.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
9data złożenia 31.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-18 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-03 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-25 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-18 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-03 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-25 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów