ARTMEDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000456943
Numer REGON: 022074978
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-04-03
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-09-15
Sygnatura akt[RDF/330097/21/80]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-04-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTMEDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-04-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-04-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-04-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2017-11-13 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. NA SZAŃCACH nr domu 10A kod pocztowy 50-320 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2019-02-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT ZAŁOŻYCIELSKI Z DNIA 31 STYCZNIA 2013 ROKU, ASESOR NOTARIALNY ARTUR GANICZ, ZASTĘPCA NOTARIUSZA IWONY KREDZIŃSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ŚW. MIKOŁAJA 72, REP. A NR 772/2013 WRAZ Z ANEKSEM Z DNIA 4 LUTEGO 2013 ROKU, ASESOR NOTARIALNY ARTUR GANICZ, ZASTĘPCA NOTARIUSZA IWONY KREDZIŃSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ŚW. MIKOŁAJA 72, REP. A NR 833/2013, KTÓRYM ZMIENIONO § 2 UST. 1 I 2 ORAZ ANEKSEM Z DNIA 04 MARCA 2013 R., ASESOR NOTARIALNY ARTUR GANICZ, ZASTĘPCA NOTARIUSZA IWONY KREDZIŃSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ŚW. MIKOŁAJA 72, REP. A NR 1276/2013, KTÓRYM ZMIENIONO § 7, § 9 UST. 1 ORAZ § 10 UST. 4 I UST. 6.2013-04-03 do dziś
229.05.2020 R. REPERTORIUM A NR 804/2020, NOTARIUSZ PAWEŁ GANDŻA, KANCEALRIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY PL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 1 LOKAL NR 30; ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ ZMIANĘ: § 3, UST. 1, § 4 UST. 4, ZMIANĘ § 9 UST. 8, ZMIANĘ § 12 UST. 2 UMOWY SKREŚLENIE W § 9 UST. 2 PKT 2.1 UMOWY.2020-07-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-04-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-04-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTERLECKA2020-07-16 do dziś
2. ImionaMICHALINA MARIA2020-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 (OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000 (CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH2020-07-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBELLO2020-07-16 do dziś
2. ImionaBARBARA JOANNA2020-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH2020-07-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-04-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-04-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: -W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, -W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2013-04-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTERLECKA2018-10-23 do dziś
2. ImionaMICHALINA MARIA2018-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-10-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2013-04-03 do dziś
286 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2013-04-03 do dziś
386 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2013-04-03 do dziś
486 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2013-04-03 do dziś
586 90 B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO2013-04-03 do dziś
686 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2013-04-03 do dziś
747 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-04-03 do dziś
886 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2013-04-03 do dziś
986 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-04-03 do dziś
1086 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2016-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.07.2014 okres OD 31.01.2013 DO 31.12.20132014-09-17 do dziś
2data złożenia 23.03.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-08 do dziś
3data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-13 do dziś
4data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-13 do dziś
5data złożenia 11.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-11 do dziś
6data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
7data złożenia 15.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 31.01.2013 DO 31.12.20132014-09-17 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-08 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-13 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-13 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-11 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 31.01.2013 DO 31.12.20132014-09-17 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-08 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-13 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-13 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-11 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów