INSTYTUT ROZWOJU I INICJATYW SPOŁECZNYCH

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000456833
Numer REGON: 341412655
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-03-29
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2022-08-10
Sygnatura akt[RDF/413270/22/956]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiSTOWARZYSZENIE2013-03-29 do dziś
3. NazwaINSTYTUT ROZWOJU I INICJATYW SPOŁECZNYCH2013-04-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-03-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃ gmina TORUŃ miejscowość TORUŃ2016-03-09 do dziś
2. Adresmiejscowość TORUŃ ulica UL. WARSZAWSKA nr domu 8 nr lokalu 8 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2016-03-09 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu107.01.2013 R. POPRAWIONY W DNIU 03.03.2013 R. W § 32, 37 ORAZ W MIEJSCE „WALNEGO ZGROMADZENIA” WPROWADZONO „WALNE ZEBRANIE”.2013-03-29 do dziś
219.11.2015 R.; ZMIENIONO § 10, § 37, § 38, § 452016-03-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2013-03-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Komitet założycielski
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuPREZYDENT MIASTA TORUNIA2013-03-29 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-03-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA, W TYM W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2013-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĘBICKA2013-03-29 do dziś
2. ImionaEWA MAGDALENA2013-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-06-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFLORCZYK2013-03-29 do dziś
2. ImionaANNA EWA2013-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-06-11 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTLIŃSKA2013-03-29 do dziś
2. ImionaMONIKA2013-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymSKARBNIK ZARZĄDU2021-06-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2013-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaECKERT ZACZKIEWICZ2013-03-29 do dziś
2. ImionaPATRYCJA2013-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaERWIŃSKA CHOSA2013-03-29 do dziś
2. ImionaIWONA2013-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBINKOWSKI2013-03-29 do dziś
2. ImionaJĘDRZEJ KAZIMIERZ2013-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-29 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2013-03-29 do dziś
273 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2013-03-29 do dziś
382 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2013-03-29 do dziś
447 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-03-29 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-03-29 do dziś
647 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-03-29 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.04.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-05-26 do dziś
2data złożenia 14.04.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-05-26 do dziś
3data złożenia 13.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
4data złożenia 13.06.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-21 do dziś
5data złożenia 13.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
6data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
7data złożenia 01.06.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-01 do dziś
8data złożenia 14.07.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-14 do dziś
9data złożenia 10.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-05-26 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-05-26 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-21 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-01 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-14 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-10 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacjiWSPIERANIE INICJATYW O CHARAKTERZE SPOŁECZNO-EKONOMICZNYM2013-03-29 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów