BOKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000456830
Numer REGON: 243226026
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-04-03
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/352742/21/12]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-04-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-04-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-04-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-04-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat MIKOŁOWSKI gmina MIKOŁÓW miejscowość MIKOŁÓW2013-04-03 do dziś
2. Adresmiejscowość MIKOŁÓW ulica GLIWICKA nr domu 3 nr lokalu 23 kod pocztowy 43-190 poczta MIKOŁÓW kraj POLSKA 2013-05-17 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejK.PAWERA@BOKASPZOO.PL2013-05-17 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BOKASPZOO.PL2013-05-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112 MARCA 2013 R., REP. A NR 1114/2013, NOTARIUSZ DANUTA BAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W CHORZOWIE2013-04-03 do dziś
223.03.2016R.,REPERTORIUM A NUMER 1333/2016, NOTARIUSZ DANUTA BAŃCZYK KANCELARIA NOTARIALNA W CHORZOWIE PRZY ULICY WOLNOŚCI 16/4. ZMIENIONO:§ 6 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2016-04-29 do dziś
315.04.2021, REP A NR 1707/2021, NOTARIUSZ DANUTA BAŃCZYK, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W CHORZOWIE, PRZY UL.WOLNOŚCI 16/4; ZMIENIONO § 6.2021-05-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-04-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-04-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWERA2016-04-29 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2016-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH2016-04-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-04-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2013-04-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-04-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANKIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2013-04-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWERA2013-04-03 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2013-04-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-04-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-04-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-04-03 do dziś
247 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-04-03 do dziś
364 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-04-03 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-04-03 do dziś
547 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-05-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2021-05-11 do dziś
264 91 Z LEASING FINANSOWY2016-04-29 do dziś
377 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2016-04-29 do dziś
477 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-04-29 do dziś
514 PRODUKCJA ODZIEŻY2016-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2014 okres OD 03.04.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
2data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
3data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
4data złożenia 19.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
5data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
6data złożenia 17.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
7data złożenia 31.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-01 do dziś
8data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 03.04.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-01 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 03.04.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-01 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów