PROCOBOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-08-10 godz. 17:09:44
Numer KRS: 0000456731
Numer REGON: 022108720
Numer NIP: 8943045279
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-03-29
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2021-10-20
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/20307/21/129]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-03-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPROCOBOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-06-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-03-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2013-03-29 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO nr domu 4 kod pocztowy 52-407 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2021-10-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki127.02.2013 R., NOTARIUSZ TADEUSZ GRODZICKI PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WOŁOWIE PRZY RYNKU NR 22, REPERTORIUM A NUMER 1004/2013.2013-03-29 do dziś
230.01.2019 R, REPERTORIUM A NR 651/2019, NOTARIUSZ TADEUSZ GRODZICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WOŁOWIE, RYNEK NR 22; - ZMIANA : § 2, § 6, § 7, § 8, § 10 UST.12019-06-27 do dziś
304.02.2021 R., REPERTORIUM A NR 722/2021, NOTARUSZ MARCIN KRZEŚ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU , UL.WAŁBRZYSKA 9 D; DODANIE § 12 A; ZMIANA § 6 UST.3 I § 10 UST.1; UCHYLENIE § 7 UST.2, NADANIE DOTYCHCZASOWEMU § 7 UST.3 NOWEGO OZNACZENIA: § 7 UST.2 ORAZ PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2021-07-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-03-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWANDOWSKI2013-03-29 do dziś
2. ImionaPAWEŁ WITOLD2013-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-03-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-03-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-03-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-03-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2013-03-29 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2013-03-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego15.000 ZŁ2021-07-01 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ2013-03-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-03-29 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego15.000 ZŁ2021-07-01 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-07-01 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROCOBOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0220671222019-06-27 do dziś
4. Numer KRS0000448489 2019-06-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-06-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-03-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ PROCOBOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POPRZEZ SWOICH REPREZENTANTÓW.2021-10-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROCOBOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0220671222019-06-27 do dziś
4. Numer KRS0000448489 2019-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2013-03-29 do dziś
233 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2013-03-29 do dziś
333 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2013-03-29 do dziś
462 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2013-03-29 do dziś
563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2013-03-29 do dziś
674 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2013-03-29 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-03-29 do dziś
882 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2013-03-29 do dziś
926 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH2013-03-29 do dziś
1071 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2021-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.11.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-10 do dziś
2data złożenia 24.11.2017 okres OD 01.04.2013 DO 31.12.20132018-01-10 do dziś
3data złożenia 24.11.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-01-10 do dziś
4data złożenia 24.12.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-10 do dziś
5data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
7data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
8data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
9data złożenia 21.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-21 do dziś
10data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-10 do dziś
2OD 01.04.2013 DO 31.12.20132018-01-10 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-01-10 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-10 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-21 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-21 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów