„WD6” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000456588
Numer REGON: 022108849
Numer NIP: 8992743256
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-03-28
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2021-09-30
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/24370/21/853]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-03-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„WD6” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-09-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-03-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2021-09-30 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica PIEKARNICZA nr domu 22 nr lokalu 2 kod pocztowy 80-126 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2021-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki113.03.2013 R., NOTARIUSZ AGATA ROMANOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, RYNEK 60, REPERTORIUM A NUMER 4500/20132013-03-28 do dziś
229.04.2013 R., NOTARIUSZ AGATA ROMANOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, RYNEK 60, REPERTORIUM A NUMER 7789/2013, ZMIANA § 9 UMOWY SPÓŁKI. 27.05.2013 R., NOTARIUSZ AGATA ROMANOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, RYNEK 60, REPERTORIUM A NUMER 9236/2013, ZMIANA § 9 UMOWY SPÓŁKI2013-06-10 do dziś
331.07.2013 R., NOTARIUSZ AGATA ROMANOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NUMER 22914/2013, ZMIANA § 9 UST. 1 I 2 UMOWY SPÓŁKI2013-09-04 do dziś
428.11.2013 R., NOTARIUSZ AGATA ROMANOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU. REPERTORIUM A NUMER 49913/2013, ZMIANA § 10 UST. 3, § 12 UMOWY SPÓŁKI, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2014-04-09 do dziś
5AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 06.10.2014 R. PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA GARUSA Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY PL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH NR 17A/217, REPERTORIUM A NR 73034/2014. ZMIENIA SIĘ: § 7, 8, 9, 11.2014-12-11 do dziś
606.10.2014 R., NOTARIUSZ PIOTR GARUS, KANCELARIA NOTARIALNA PIOTR GARUS, PAWEŁ GODOROWSKI SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 73034/2014, ZMIENIA SIĘ TREŚĆ § 2, §7 UST. 1, §9 UST.4, §11 UST.1., PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2015-02-12 do dziś
720.08.2020 R., REP. A NR 17501/2020, NOTARIUSZ MARTA KRÓLIKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, ZMIENIONO: § 2, § 3, § 7, § 8, §9, § 11 UMOWY SPÓŁKI.2021-09-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-03-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWD5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3816678782021-09-30 do dziś
4. Numer KRS0000755143 2021-09-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-09-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej9.000,00 ZŁ2021-09-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego9.000,00 ZŁ2021-09-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego9.000,00 ZŁ2021-09-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-09-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„WD6” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0220830102021-09-30 do dziś
4. Numer KRS0000452681 2021-09-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-03-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA. KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE PROKURY UDZIELONEJ PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA. PEŁNOMOCNICTWO I PROKURA MOGĄ BYĆ W KAŻDEJ CHWILI ODWOŁANE. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI WYMAGANA JEST PISEMNA UCHWAŁA PODJĘTA PRZEZ WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW.2013-04-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firma„WD6” SPÓŁKA Z OGRANICZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0220830102013-03-28 do dziś
4. Numer KRS0000452681 2013-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2013-03-28 do dziś
264 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2013-03-28 do dziś
364 91 Z LEASING FINANSOWY2013-03-28 do dziś
464 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2013-03-28 do dziś
564 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-03-28 do dziś
666 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-03-28 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-03-28 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-03-28 do dziś
941 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2013-03-28 do dziś
1041 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.03.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-12 do dziś
2data złożenia 16.05.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-16 do dziś
3data złożenia 17.05.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-05-17 do dziś
4data złożenia 02.10.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-12 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-16 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-05-17 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-16 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-05-17 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów