INTELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-02-28 godz. 11:13:07
Numer KRS: 0000456365
Numer REGON: 281482314
Numer NIP: 7393859609
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-03-27
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2023-05-25
Sygnatura akt[RDF/490655/23/185]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-03-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat M. OLSZTYN gmina M. OLSZTYN miejscowość OLSZTYN2013-03-27 do dziś
2. Adresmiejscowość OLSZTYN ulica SZOSTKIEWICZA nr domu 1A kod pocztowy 10-760 poczta OLSZTYN kraj POLSKA 2013-03-27 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKRS@INTELECOM.PL2021-02-23 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.INTELECOM.PL2013-03-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.03.2013 R., REP. A NR 1791/2013, NOTARIUSZ ELŻBIETA BREWKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE.2013-03-27 do dziś
203.11.2021R. NOTARIUSZ ELŻBIETA BREWKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP.A NR 11739/2021 - ZMIENIONO § 10, § 18, § 192022-04-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-03-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-03-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMASZEWSKI2013-03-27 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2013-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 99.000, 00 ZŁ2013-03-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-03-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2013-03-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-03-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2013-03-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMASZEWSKI2013-03-27 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2013-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-03-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoTOMASZEWSKA2021-02-23 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2021-02-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-02-23 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-02-23 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2013-03-27 do dziś
261 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2013-03-27 do dziś
361 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2013-03-27 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-03-27 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-03-27 do dziś
671 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2013-03-27 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-03-27 do dziś
843 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2013-03-27 do dziś
943 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2013-03-27 do dziś
1042 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2021-02-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2014 okres OD 27.03.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
2data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
3data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
4data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
5data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
6data złożenia 06.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-06 do dziś
7data złożenia 03.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-03 do dziś
8data złożenia 27.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-27 do dziś
9data złożenia 23.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
10data złożenia 25.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 27.03.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-06 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-03 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-27 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 27.03.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów