ARKADIUSZ HALASA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000456362
Numer REGON: 321364080
Numer NIP: 8522602475
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-03-28
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2023-08-09
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/13821/23/82]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-03-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARKADIUSZ HALASA SPÓŁKA KOMANDYTOWA2023-08-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-03-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2013-03-28 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica OWOCOWA nr domu 15 nr lokalu M1 kod pocztowy 70-213 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2013-03-28 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSEKRETARIAT@A1DEVELOPER.PL2013-03-28 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.A-1DEVELOPER.PL2013-03-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 10 LIPCA 2012 R., REP. A NR 7099/2012, NOTARIUSZ MARIA OLSZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ2013-03-28 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 10 MAJA 2023 R., REP. A NR 5241/2023, NOTARIUSZ PAWEŁ CYWIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - ZMIANA: PAR. 2, 7, 9, 132023-08-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-03-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYBAK2013-03-28 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2013-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2013-03-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-03-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2013-03-28 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2013-03-28 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2013-03-28 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2013-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2013-03-28 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-03-28 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHALASA2023-08-09 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ JERZY2023-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2023-08-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2023-08-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2023-08-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2023-08-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2023-08-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-03-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ2023-08-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHALASA2023-08-09 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ JERZY2023-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-09 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-03-28 do dziś
243 31 Z TYNKOWANIE2013-03-28 do dziś
364 1 POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2013-03-28 do dziś
441 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-03-28 do dziś
543 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2013-03-28 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-03-28 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-03-28 do dziś
881 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2013-03-28 do dziś
947 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2023-08-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów