PLACEWISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000456359
Numer REGON: 122823891
Numer NIP: 6762464706
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-03-28
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-03-11
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/7807/21/117]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPLACEWISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-03-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-03-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2013-03-28 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. DŁUGA nr domu 72 kod pocztowy 31-146 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2021-03-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.03.2013 R. - NOT.DANUTA KOSIM-KRUSZEWSKA, KANC. NOT. DANUTA KOSIM-KRUSZEWSKA, MAGDALENA WITKOWSKA S.C. W WARSZAWIE, REP. A NR 1572/20132013-03-28 do dziś
229.11.2013 R., REP. A NR 3831/2013, NOTARIUSZ EWELINA STYGAR-JAROSIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, SYLWIA CELEGRAT, EWELINA STYGAR-JAROSIŃSKA NOTARIUSZE SP. C., UL. 3 MAJA 5 LOK. 25, 00-401 WARSZAWA - ZMIANA § 2 UST. 1 I 2, § 3 UST. 6, DODANIE § 3 UST. 7.2014-06-12 do dziś
317.06.2016R., REP. A NR 3597/2016, ZASTĘPCA NOTARIALNY MAGDALENA WAWRUCH UPOWAŻNIONA DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH PRZEZ NOTARIUSZA RADOSŁAWA CHORABIKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA: § 2 UST. 1, § 2 UST.22016-08-17 do dziś
429.09.2020 R., REP. A NR 17370/2020, NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 2 UST.1-2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO.2021-03-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-03-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-03-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOOSTCOM GROUP AS2015-09-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ2014-03-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-03-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-03-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE2013-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHART2017-06-13 do dziś
2. ImionaCHRISTOPHER EDWARD WILLIAM2017-06-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-06-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTONSTAD2016-11-17 do dziś
2. ImionaPETER2016-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-11-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-11-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKIRI2014-03-25 do dziś
2. ImionaOYSTEIN ROBERT2014-06-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-03-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2014-03-25 do dziś
262 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2014-03-25 do dziś
363 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2014-03-25 do dziś
463 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2014-03-25 do dziś
563 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-03-25 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-03-25 do dziś
770 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2014-03-25 do dziś
862 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-09-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.06.2014 okres OD 05.03.2013 DO 31.12.20132014-06-06 do dziś
2data złożenia 01.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
3data złożenia 23.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
4data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
5data złożenia 24.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-01 do dziś
6data złożenia 15.01.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 05.03.2013 DO 31.12.20132014-06-06 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-01 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 05.03.2013 DO 31.12.20132014-06-06 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-01 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów