CTI PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000456263
Numer REGON: 243218883
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-03-27
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2020-11-03
Sygnatura akt[RDF/268630/20/810]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 243218883 NIP 63428169432014-10-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCTI PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-03-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2013-03-27 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. DULĘBY nr domu 5 nr lokalu 706 kod pocztowy 40-833 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2015-02-13 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO@CTIPLUS.PL2013-03-27 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.CTIPLUS.PL2013-03-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.03.20132013-03-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-03-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-03-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCYMAN2013-03-27 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA MARIA2013-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ2013-03-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-03-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCYMAN2013-03-27 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2013-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ2013-03-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-03-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-03-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-03-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2013-03-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCYMAN2014-10-16 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2014-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-10-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2013-03-27 do dziś
296 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2013-03-27 do dziś
318 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2013-03-27 do dziś
426 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2013-03-27 do dziś
532 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2013-03-27 do dziś
646 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-03-27 do dziś
747 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-03-27 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2013-03-27 do dziś
961 TELEKOMUNIKACJA2013-03-27 do dziś
1063 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2013-03-27 do dziś
1173 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-03-27 do dziś
1274 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2013-03-27 do dziś
1370 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) ; DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2013-03-27 do dziś
1482 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2013-03-27 do dziś
1585 EDUKACJA2013-03-27 do dziś
1695 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2013-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.08.2014 okres OD 27.03.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
2data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
3data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
4data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
5data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
6data złożenia 03.11.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 27.03.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 27.03.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów