BUDO SERVICE.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000456067
Numer REGON: 243220242
Numer NIP: 6342820985
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-03-27
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-08-11
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/13755/21/542]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 2432202422013-09-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDO SERVICE.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-04-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-03-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KONIN gmina KONIN miejscowość KONIN2021-04-12 do dziś
2. Adresmiejscowość KONIN ulica UL. ŚLESIŃSKA nr domu 42 E kod pocztowy 62-510 poczta KONIN kraj POLSKA 2021-04-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuBUDO SERVICE. EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ WOLA PODŁĘŻNA2021-08-11 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KONIŃSKI gmina KRAMSK miejscowość WOLA PODŁĘŻNA2021-08-11 do dziś
3. Adresmiejscowość WOLA PODŁĘŻNA ulica UL. LICHEŃSKA nr domu 62 kod pocztowy 62-510 poczta KONIN kraj POLSKA 2021-08-11 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.02.2013 R. REP. A NR 2082/2013, NOTARIUSZ DANUTA TELECKA-KOTULA, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, PRZY UL. UNIWERSYTECKIEJ 132013-03-27 do dziś
204.03.2021R., REPERTORIUM A NR 2140/2021, NOTARIUSZ MARIA MAGDALENA NASKRĘCKA, KANCELARIA NOTARIALNA PIOTR PAWEŁ NASKRĘCKI, MARIA MAGDALENA NASKRĘCKA SPÓŁKA CYWILNA W KONINIE, UCHYLONO CAŁĄ DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ TEJ UMOWY.2021-04-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-03-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-03-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONWERSKI2021-04-12 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2021-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ2021-04-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-04-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONWERSKI2021-04-12 do dziś
2. ImionaMARCIN ANDRZEJ2021-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ2021-04-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-04-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-03-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-03-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES LUB WICEPREZES DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2021-04-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONWERSKI2021-04-12 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2021-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-04-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2021-04-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2021-04-12 do dziś
243 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2021-04-12 do dziś
343 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-04-12 do dziś
443 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2021-04-12 do dziś
578 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2021-04-12 do dziś
678 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2021-04-12 do dziś
778 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2021-04-12 do dziś
882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-04-12 do dziś
966 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2021-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2014 okres OD 19.02.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
2data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-24 do dziś
3data złożenia 06.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-10 do dziś
4data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
5data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
6data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
7data złożenia 08.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 19.02.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-24 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-10 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 19.02.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-24 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-10 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów