GT FARMING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-15 godz. 11:40:35
Numer KRS: 0000456006
Numer REGON: 321357736
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-03-26
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2020-10-23
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/18796/20/579]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGT FARMING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-01-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-03-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KAMIEŃSKI gmina GOLCZEWO miejscowość RONICA2016-01-14 do dziś
2. Adresmiejscowość RONICA nr domu 9A kod pocztowy 72-410 poczta GOLCZEWO kraj POLSKA 2016-01-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 11 LUTEGO 2013 R., REPERTORIUM A NUMER 1304/2013, NOTARIUSZ CEZARY BORYS POTAMAN, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE.2013-03-26 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 24 LUTEGO 2015 R., REP. A NR 422/2015, NOTARIUSZ JOLANTA RADOMAN, KANCELARIA NOTARIALNA W KAMIENIU POMORSKIM - ZMIENIONO: §1 UST. 1, UST.2, UST.32016-01-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-03-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-03-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTEGLGAARD2016-01-14 do dziś
2. ImionaGERT SANDER2016-01-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2016-12-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-12-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2013-03-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-03-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD MOŻE BYĆ JEDNO LUB WIELOOSOBOWY. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTACJA SAMOISTNA PREZESA ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).2013-03-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTEGLGAARD2016-01-14 do dziś
2. ImionaGERT SANDER2016-01-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-01-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoHANSEN2018-02-28 do dziś
2. ImionaMICHAEL DAM2018-02-28 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2018-02-28 do dziś
21. NazwiskoLARSSON2020-09-01 do dziś
2. ImionaANDERS BARTEK2020-09-01 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2020-09-01 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy138 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2013-03-26 do dziś
202 40 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM2013-03-26 do dziś
347 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-03-26 do dziś
446 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2013-03-26 do dziś
546 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2013-03-26 do dziś
616 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2013-03-26 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2013-03-26 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-03-26 do dziś
968 20 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-03-26 do dziś
1001 50 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)2016-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.03.2015 okres OD 11.02.2013 DO 31.12.20132016-01-14 do dziś
2data złożenia 19.01.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-15 do dziś
3data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
4data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-16 do dziś
5data złożenia 24.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-22 do dziś
6data złożenia 04.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
7data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 11.02.2013 DO 31.12.20132016-01-14 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-15 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-16 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-22 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 11.02.2013 DO 31.12.20132016-01-14 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-15 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów