SGC BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000455963
Numer REGON: 341410277
Numer NIP: 9562302811
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-03-25
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2022-09-28
Sygnatura akt[RDF/428328/22/195]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSGC BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-01-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-03-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃ gmina TORUŃ miejscowość TORUŃ2019-01-18 do dziś
2. Adresmiejscowość TORUŃ ulica UL. GEN. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO nr domu 2 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2019-01-18 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejWWW.SGCBROKER.COM2019-01-18 do dziś
4. Adres strony internetowejBIURO@SGCBROKER.COM2019-01-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.03.2013 R.; NOTARIUSZ KRYSTIAN BUSZMAN; KANCELARIA NOTARIALNA KRYSTIANA BUSZMANA PRZY ULICY PLAC MARIANA RAPACKIEGO NR 2 W TORUNIU; REPERTORIUM A NUMER: 1023/20132013-03-25 do dziś
213.12.2018 R.; REP.A NR 674/2018; EWA MARIA LIBERADZKA; KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU; ZMIANA: PKT.I WSTĘP,§1,§4,§5,§6,§7 ,§8,§9,§10,§12,§13,§14,§15,§16; PRZYJĘTO TEKST JEDNLITY UMOWY2019-01-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-03-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-03-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGASZCZYŃSKI2013-03-25 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2013-03-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2019-01-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-03-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOLARZ2019-01-18 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2019-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2019-01-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-01-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2013-03-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-03-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2019-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOLARZ2019-01-18 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2019-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2019-01-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGASZCZYŃSKI2013-03-25 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2013-03-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-03-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-03-25 do dziś
264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-03-25 do dziś
369 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2013-03-25 do dziś
470 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2013-03-25 do dziś
582 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-03-25 do dziś
666 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2013-03-25 do dziś
766 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2013-03-25 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-03-25 do dziś
966 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2019-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2014 okres OD 08.03.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
2data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
3data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
4data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
5data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
6data złożenia 30.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-30 do dziś
7data złożenia 30.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
8data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
9data złożenia 28.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 08.03.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 08.03.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-30 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów