„L.M.Z. PRESTIGE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000455868
Numer REGON: 243249056
Numer NIP: 6272735322
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-04-26
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2023-07-19
Sygnatura akt[RDF/550814/23/220]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-04-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„L.M.Z. PRESTIGE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-04-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-04-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. CHORZÓW gmina M. CHORZÓW miejscowość CHORZÓW2013-04-26 do dziś
2. Adresmiejscowość CHORZÓW ulica HAJDUCKA nr domu 15 nr lokalu 6 kod pocztowy 41-500 poczta CHORZÓW kraj POLSKA 2013-04-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.02.2013 R., KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY UL. MŁYŃSKIEJ 2, NOTARIUSZ ALEKSANDRA LESIAK, REP. A NR 1669/2013 22.04.2013 R., REP. A NR 3280/2013, NOTARIUSZ EWA SIWIŃSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH - ZMIENIONO PAR. 2, PAR. 82013-04-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-04-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-04-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIATR2013-04-26 do dziś
2. ImionaZOFIA2013-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ2013-04-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-04-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-04-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-04-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2013-04-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘPIEŃ2013-04-26 do dziś
2. ImionaMIROSŁAWA2013-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-04-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy196 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2013-04-26 do dziś
247 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-04-26 do dziś
347 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2013-04-26 do dziś
446 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2013-04-26 do dziś
546 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2013-04-26 do dziś
647 78 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-04-26 do dziś
747 91 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2013-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-25 do dziś
2data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
3data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
4data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-24 do dziś
5data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
7data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
8data złożenia 27.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-27 do dziś
9data złożenia 27.11.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-27 do dziś
10data złożenia 26.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-26 do dziś
11data złożenia 11.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
12data złożenia 19.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-25 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-24 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-27 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-27 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-26 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-25 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-24 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów