DODGER TSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000455785
Numer REGON: 302388074
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-03-25
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-07-16
Sygnatura akt[RDF/226122/20/103]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDODGER TSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-03-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat ŚREMSKI gmina ŚREM miejscowość ŚREM2019-09-30 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚREM ulica UL. SZKOLNA nr domu 2 nr lokalu 2 kod pocztowy 63-100 poczta ŚREM kraj POLSKA 2019-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.02.2013 R., NOTARIUSZ MIKOŁAJ SIENNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 1215/20132013-03-25 do dziś
208.08.2019R., REP. A NR 9209/2019, NOTARIUSZ KRZYSZTOF KUBISZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚREMIE - ZMIENIONO: §3, §7 UST. 4; - PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2019-09-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-03-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-03-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAĆKOWIAK2013-03-25 do dziś
2. ImionaJACEK2013-03-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁ2015-04-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-04-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-03-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-03-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2013-03-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAĆKOWIAK2013-03-25 do dziś
2. ImionaJACEK2013-03-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-03-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2013-03-25 do dziś
277 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2013-03-25 do dziś
377 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-03-25 do dziś
452 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2013-03-25 do dziś
552 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2013-03-25 do dziś
682 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2013-03-25 do dziś
782 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-03-25 do dziś
852 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2013-03-25 do dziś
970 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2013-03-25 do dziś
1070 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
2data złożenia 20.02.2018 okres OD 07.02.2013 DO 31.12.20132018-03-26 do dziś
3data złożenia 20.02.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-03-26 do dziś
4data złożenia 20.02.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-26 do dziś
5data złożenia 01.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-01 do dziś
6data złożenia 21.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-21 do dziś
7data złożenia 16.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
2OD 07.02.2013 DO 31.12.20132018-03-26 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-03-26 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-26 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-01 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-21 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
2OD 07.02.2013 DO 31.12.20132018-03-26 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-03-26 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-26 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-01 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-21 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów