ASUNERGIA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-26 godz. 14:12:03
Numer KRS: 0000455754
Numer REGON: 146604621
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-03-25
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2013-03-25
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/10909/13/535]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASUNERGIA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-03-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2013-03-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica AL. WASZYNGTONA nr domu 146 kod pocztowy 04-076 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-03-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.02.2013 NOTARIUSZ JANUSZ GÓRAL, KANCELARIA NOTARIALNA UL. PUŁAWSKA 11 LOK. 67, 02-515 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 248/20132013-03-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-03-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-03-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUSTFORD HOLDINGS LIMITED2013-03-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 500 ZŁOTYCH2013-03-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-03-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDEK2013-03-25 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2013-03-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁOTYCH2013-03-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-03-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-03-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-03-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE. ZARZĄD JEDNOOSOBOWY JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI.2013-03-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDEK2013-03-25 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2013-03-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-03-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-03-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFLUDRA2013-03-25 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW KRZYSZTOF2013-03-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-03-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoDAŁKOWSKI2013-03-25 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ REMIGIUSZ2013-03-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-03-25 do dziś
4. Rodzaj prokuryŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z INNYM PROKURENTEM2013-03-25 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2013-03-25 do dziś
243 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2013-03-25 do dziś
343 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2013-03-25 do dziś
474 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2013-03-25 do dziś
574 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-03-25 do dziś
682 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2013-03-25 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-03-25 do dziś
868 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2013-03-25 do dziś
946 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2013-03-25 do dziś
1046 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ2013-03-25 do dziś
1146 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2013-03-25 do dziś
1235 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2013-03-25 do dziś
1346 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2013-03-25 do dziś
1446 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2013-03-25 do dziś
1552 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2013-03-25 do dziś
1652 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2013-03-25 do dziś
1752 24 PRZEŁADUNEK TOWARÓW2013-03-25 do dziś
1852 29 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2013-03-25 do dziś
1964 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2013-03-25 do dziś
2064 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2013-03-25 do dziś
2164 91 Z LEASING FINANSOWY2013-03-25 do dziś
2264 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2013-03-25 do dziś
2335 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2013-03-25 do dziś
2466 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2013-03-25 do dziś
2570 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2013-03-25 do dziś
2671 20 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2013-03-25 do dziś
2773 1 REKLAMA2013-03-25 do dziś
2873 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-03-25 do dziś
2977 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2013-03-25 do dziś
3082 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-03-25 do dziś
3135 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2013-03-25 do dziś
3243 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2013-03-25 do dziś
3341 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-03-25 do dziś
3442 2 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2013-03-25 do dziś
3543 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2013-03-25 do dziś
3642 9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2013-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów