ASSIST ZBIGNIEW DYLLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-26 godz. 14:12:03
Numer KRS: 0000455558
Numer REGON: 122813042
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-03-25
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2020-07-09
Sygnatura akt[RDF/221164/20/119]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASSIST ZBIGNIEW DYLLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-03-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OŚWIĘCIMSKI gmina OŚWIĘCIM miejscowość OŚWIĘCIM2013-03-25 do dziś
2. Adresmiejscowość OŚWIĘCIM ulica POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH nr domu 1 kod pocztowy 32-602 poczta OŚWIĘCIM kraj POLSKA 2013-03-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.03.2013 R., REPERTORIUM A NR 1045/2013, NOTARIUSZ RENATA KUCZERA-NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W TYCHACH, UL. BARONA 302013-03-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-03-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-03-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2013-03-25 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ ASSIST ZBIGNIEW DYLLUS W TYCHACH W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU PRZEDSIĘBIORCY W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 5 MARCA 2013 R., REP. A 1045/20132013-03-25 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaASSIST ZBIGNIEW DYLLUS2013-03-25 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2013-03-25 do dziś
3. Numer w rejestrze295092013-03-25 do dziś
5. Numer REGON2779008552013-03-25 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYLLUS2013-03-25 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW ZYGMUNT2013-03-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały606 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.600,00 ZŁ2013-03-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-03-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego60600,00 ZŁ2013-03-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-03-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2013-03-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYLLUS2013-03-25 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW ZYGMUNT2013-03-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-03-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-03-25 do dziś
273 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-03-25 do dziś
346 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2013-03-25 do dziś
446 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2013-03-25 do dziś
516 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2013-03-25 do dziś
647 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-03-25 do dziś
747 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-03-25 do dziś
847 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-03-25 do dziś
964 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-03-25 do dziś
1066 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
2data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
3data złożenia 02.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-19 do dziś
4data złożenia 02.06.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-19 do dziś
5data złożenia 22.11.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-22 do dziś
6data złożenia 22.11.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-22 do dziś
7data złożenia 09.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-19 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-19 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-22 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-22 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-19 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów