BOOMBOOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000455472
Numer REGON: 180957586
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-03-26
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-10-05
Sygnatura akt[RDF/342461/21/615]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOOMBOOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-03-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat STALOWOWOLSKI gmina STALOWA WOLA miejscowość STALOWA WOLA2013-03-26 do dziś
2. Adresmiejscowość STALOWA WOLA ulica UL. PRZEMYSŁOWA nr domu 4 kod pocztowy 37-450 poczta STALOWA WOLA kraj POLSKA 2016-03-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.02.2013 R., NR REP A 1262/2013, ANDRZEJ UBA - NOTARIUSZ W STALOWEJ WOLI, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. OKULICKIEGO 16A W STALOWEJ WOLI2013-03-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-03-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-03-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOKARZ2013-03-26 do dziś
2. ImionaTOMASZ2013-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ2013-03-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-03-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZELIGA2013-03-26 do dziś
2. ImionaROBERT2013-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ2013-03-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-03-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-03-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-03-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2013-03-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOKARZ2013-03-26 do dziś
2. ImionaTOMASZ2013-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-03-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-03-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZELIGA2013-03-26 do dziś
2. ImionaROBERT2013-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-03-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2013-03-26 do dziś
246 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2013-03-26 do dziś
347 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-03-26 do dziś
447 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-03-26 do dziś
564 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-03-26 do dziś
670 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2013-03-26 do dziś
746 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2013-03-26 do dziś
846 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2013-03-26 do dziś
946 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ2013-03-26 do dziś
1070 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
2data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-13 do dziś
3data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-09 do dziś
4data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
5data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
6data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
7data złożenia 05.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-13 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-09 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-13 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-09 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów