BUDMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000455419
Numer REGON: 061533016
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-03-20
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2020-09-27
Sygnatura akt[RDF/243865/20/487]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-03-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBARTOWSKI gmina LUBARTÓW miejscowość LUBARTÓW2019-12-12 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBARTÓW ulica UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI nr domu 9 kod pocztowy 21-100 poczta LUBARTÓW kraj POLSKA 2019-12-12 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejMIROSLAW.BARA@WP.PL2013-03-20 do dziś
4. Adres strony internetowejBUDMIX.BIZ2014-11-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.03.2013 R.2013-03-20 do dziś
204.06.2019R. - AKT NOTARIALNY REP. A NR 2319/2019, NOTARIUSZ ELŻBIETA ZAMYSŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBARTOWIE, ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI POPRZEZ NADANIE JEJ NOWEGO BRZMIENIA:§4;§5;§8;§13;§14.2019-06-28 do dziś
3AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 29.10.2019 R., SPORZĄDZONYM W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZ ELŻBIETY ZMYSŁOWSKIEJ W LUBARTOWIE, REP. A NR 4703/2019 ZMIENIONO § 4 UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ NADANIE MU NOWEGO BRZMIENIA, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI. AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 02.12.2019 R., SPORZĄDZONYM W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZ ELŻBIETY ZMYSŁOWSKIEJ W LUBARTOWIE, REP. A NR 5177/2019 ZMIENIONO § 5 UST. 1 ORAZ § 6 UMOWY SPÓŁKI NADAJĄC IM NOWE BRZMIENIE, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2019-12-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-03-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-03-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARA2013-03-20 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2013-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.500 ZŁ2013-03-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-03-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEYSMONT BARA2015-09-28 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA BARBARA2015-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 000 ZŁ2019-12-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-09-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6500,00 ZŁ2019-12-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-03-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMEINIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2019-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARA2018-07-10 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2018-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-07-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-07-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2018-07-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2018-07-10 do dziś
243 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2018-07-10 do dziś
343 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-07-10 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-06-28 do dziś
571 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2019-06-28 do dziś
655 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2019-06-28 do dziś
701 29 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH2019-06-28 do dziś
838 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2019-06-28 do dziś
941 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.08.2014 okres OD 01.04.2013 DO 31.12.20132014-11-20 do dziś
2data złożenia 17.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
3data złożenia 26.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-07 do dziś
4data złożenia 27.02.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-14 do dziś
5data złożenia 18.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-18 do dziś
6data złożenia 19.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-19 do dziś
7data złożenia 27.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-27 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.04.2013 DO 31.12.20132014-11-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.04.2013 DO 31.12.20132014-11-20 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-07 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-14 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-18 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-07 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-14 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-18 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-19 do dziś
6OD 01.04.2013 DO 31.12.20132019-06-22 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów