A.S. INTER SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-10-19 godz. 18:19:46
Numer KRS: 0000455209
Numer REGON: 243217760
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-03-19
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-06-30
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/14083/21/67]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-03-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.S. INTER SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-04-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-03-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2016-11-29 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. GAWRONÓW nr domu 22 kod pocztowy 40-533 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2016-11-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki122.02.2013 R., REPERTORIUM „A” NR 787/2013, NOTARIUSZ DANUTA BAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W CHORZOWIE UL. WOLNOŚCI 16/42013-03-19 do dziś
228.01.2015R., REP A NR 571/2015, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH UL. GLIWICKA 6/4, NOTARIUSZ BOŻENA GÓRSKA-WOLNIK - ZMIANA §14 UST.1 UMOWY SPÓŁKI.2015-02-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-03-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBCZAK2013-03-19 do dziś
2. ImionaJERZY2013-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-03-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-03-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-03-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-03-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2013-03-19 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2013-03-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego32.500,00 ZŁ2013-03-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2013-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego32.500,00 ZŁ2013-03-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-03-19 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaA.S. INTER SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2405054122013-03-19 do dziś
4. Numer KRS0000266941 2013-03-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2013-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-03-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPELMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPELMENTARIUSZA: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY PROKURENT SPÓŁKI DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. 2. OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA A.S.INTER SIELSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - JERZY SOBCZAK - PREZES ZARZĄDU (PESEL: 49090204297) - KATARZYNA PODSIADŁO - WICEPREZES ZARZĄDU (PESEL: 77052501841).2018-07-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaA.S. INTER SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2405054122013-03-19 do dziś
4. Numer KRS0000266941 2013-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-03-19 do dziś
270 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) ; DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2013-03-19 do dziś
373 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-03-19 do dziś
477 WYNAJEM I DZIERŻAWA2013-03-19 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-03-19 do dziś
649 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2013-03-19 do dziś
752 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2013-03-19 do dziś
864 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-03-19 do dziś
968 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2013-03-19 do dziś
1046 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2017-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.05.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
2data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
3data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
4data złożenia 01.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-22 do dziś
5data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6data złożenia 06.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-29 do dziś
7data złożenia 27.02.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-15 do dziś
8data złożenia 10.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-15 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.05.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-29 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-15 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów