APW GLOBAL A. WROŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000455161
Numer REGON: 140292296
Numer NIP: 5222790689
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-03-20
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2024-03-25
Sygnatura akt[RDF/588003/24/93]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-03-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPW GLOBAL A. WROŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-03-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-03-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2022-03-01 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. STANISŁAWA LENCEWICZA nr domu 3 nr lokalu 34 kod pocztowy 01-493 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-03-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki122.02.2013 R., NOTARIUSZ BEATA ZDZIEBŁOWSKA-GIDIAN, KANCELARIA NOTARIALNA W PRUSZKOWIE, REP. A NR 656/20132013-03-20 do dziś
229.03.2013 R., REP. A NR 1007/2013, NOTARIUSZ BEATA ZDZIEBŁOWSKA - GIDIAN, KANCELARIA NOTARIALNA W PRUSZKOWIE, ZMIENIONO: § 7, § 8, § 13, § 142013-04-22 do dziś
329.10.2014, REP. A NR 4735/2014, NOTARIUSZ W PRUSZKOWIE BEATA ZDZIEBŁOWSKA-GIDIAN ZMIANA § 3 UMOWY2014-11-13 do dziś
420.01.2022 R., REPERTORIUM A NR 312/2022, ZASTĘPCA NOTARIALNY BOGUMIŁA WIŚNIEWSKA, DZIAŁAJĄCA Z UPOWAŻNIENIA NOTARIUSZA SŁAWOMIR OGONKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY ALEI JANA PAWŁA II NR 61/132, ZMIENIONO § 14 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI 20.01.2022 R., REP. A NR 316/2022, ZASTĘPCA NOTARIALNY BOGUMIŁA WIŚNIEWSKA, DZIAŁAJĄCA Z UPOWAŻNIENIA NOTARIUSZA SŁAWOMIR OGONKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY ALEI JANA PAWŁA II NR 61/132, UCHYLONO CAŁY DOTYCHCZASOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI; PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2022-03-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-03-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2013-03-20 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePODMIOT POWSTAŁ W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA FROGWILL.COM ARTUR WROŃSKI WŁODZIMIERZ WROŃSKI SPÓŁKA JAWNA W SPÓŁKĘ POD FIRMĄ APW GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W TRYBIE ART. 551 § 1 I NASTĘPNE KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW FROGWILL.COM ARTUR WROŃSKI WŁODZIMIERZ WROŃSKI SPÓŁKA JAWNA O PRZEKSZTAŁCENIU Z DNIA 22.02.22013 ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZ BEATA ZDZIEBŁOWSKA-GIDIAN, KANCELARIA NOTARIALNA W PRUSZKOWIE, REP. A NR 661/20132013-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFROGWILL.COM ARTUR WROŃSKI WŁODZIMIERZ WROŃSKI SPÓŁKA JAWNA2013-03-20 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2013-03-20 do dziś
3. Numer w rejestrze0000243278 2013-03-20 do dziś
5. Numer REGON1402922962013-03-20 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWROŃSKI2022-03-01 do dziś
2. ImionaARTUR ROBERT2022-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-03-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-03-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-03-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-03-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWROŃSKI2022-03-01 do dziś
2. ImionaPAWEŁ PIOTR2022-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-03-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-03-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-03-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-03-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWROŃSKI2022-03-01 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ PIOTR2022-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-03-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-03-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-03-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-03-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-03-01 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2022-03-01 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2022-03-01 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2022-03-01 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-03-01 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-03-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2022-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWROŃSKI2022-03-01 do dziś
2. ImionaPAWEŁ PIOTR2022-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWROŃSKI2022-03-01 do dziś
2. ImionaARTUR ROBERT2022-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy132 12 Z PRODUKCJA WYROBÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH2013-03-20 do dziś
247 77 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-03-20 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2013-03-20 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-03-20 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-03-20 do dziś
662 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2013-03-20 do dziś
773 1 REKLAMA2013-03-20 do dziś
841 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-03-20 do dziś
946 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2013-03-20 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-17 do dziś
2data złożenia 30.01.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-03-05 do dziś
3data złożenia 30.01.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-03-05 do dziś
4data złożenia 30.01.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-05 do dziś
5data złożenia 16.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-17 do dziś
6data złożenia 23.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-23 do dziś
7data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
8data złożenia 04.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 30.04.20212021-11-04 do dziś
9data złożenia 28.09.2022 okres OD 01.05.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
10data złożenia 24.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-24 do dziś
11data złożenia 25.03.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-17 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-03-05 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-03-05 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-05 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-17 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-23 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 30.04.20212021-11-04 do dziś
9OD 01.05.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-24 do dziś
11OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-03-05 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-03-05 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-05 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-17 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-23 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 30.04.20212021-11-04 do dziś
8OD 01.05.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-24 do dziś
10OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów