SIOMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000455127
Numer REGON: 146317577
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-03-21
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2018-03-14
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/78/18/480]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 146317577 NIP 79629603852015-06-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSIOMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-03-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat RADOM gmina RADOM miejscowość RADOM2015-06-18 do dziś
2. Adresmiejscowość RADOM ulica UL. WITOLDA nr domu 3 kod pocztowy 26-600 poczta RADOM kraj POLSKA 2015-06-18 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSAS_BADOWSKA@OP.PL2013-03-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 04.10.2012 R., NOTARIUSZ URSZULA DUTKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA URSZULA DUTKOWSKA - NOTARIUSZ, SŁAWOMIR CZARNECKI - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, 26-600 RADOM, UL. PIŁSUDSKIEGO 9, REPERTORIUM A NR 8995/20122013-03-21 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 8 PAŹDZIERNIKA 2015 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM OLGĄ WAWSZCZYK - RACZYŃSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKA PUSZKARSKA OLGA WAWSZCZYK - RACZYŃSKA, NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (00-897) AL. SOLIDARNOŚCI 119/125 LOK. 15, REPERTORIUM A NR 607/2015 - ZMIENIONO: §2, §7, §13 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2015-10-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-03-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-03-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOMAK2015-10-26 do dziś
2. ImionaOLEKSANDR2015-10-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH2015-10-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-10-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-03-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2013-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOMAK2015-10-26 do dziś
2. ImionaOLEKSANDR2015-10-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-10-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-10-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2015-10-26 do dziś
245 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2015-10-26 do dziś
333 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2015-10-26 do dziś
433 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2015-10-26 do dziś
545 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2015-10-26 do dziś
645 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-10-26 do dziś
745 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-10-26 do dziś
845 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-10-26 do dziś
945 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.04.2014 okres OD 04.10.2012 DO 31.12.20132014-05-06 do dziś
2data złożenia 27.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-18 do dziś
3data złożenia 21.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-14 do dziś
4data złożenia 21.12.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 04.10.2012 DO 31.12.20132014-05-06 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-18 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-14 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 04.10.2013 DO 31.12.20132014-05-06 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-18 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-14 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów