BUSINESS GIFTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 14:34:12
Numer KRS: 0000455090
Numer REGON: 146586768
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-03-19
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2020-09-17
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/32268/20/501]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS GIFTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-03-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2013-03-19 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica WARSZAWSKA nr domu 47A nr lokalu 5 kod pocztowy 05-075 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-01-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.01.2013 R., NOTARIUSZ WŁADYSŁAWA FILOCHOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA WRZOCHALSKA-ZARĘBA WŁADYSŁAWA FILOCHOWSKA NOTARIUSZE - SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE, UL. PAŃSKA 73, REPERTORIUM A NR 171/20132013-03-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-03-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-03-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOLTUNCHIK2013-03-19 do dziś
2. ImionaOLGA2013-03-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały399 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.950 ZŁOTYCH2014-01-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-01-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPERABEINOSAVA2014-01-09 do dziś
2. ImionaMARYNA2014-01-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały52 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.600,00 ZŁOTYCH2014-01-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-01-09 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZOL2014-01-09 do dziś
2. ImionaDZMITRY2014-01-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały52 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.600,00 ZŁOTYCH2014-01-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-01-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego25150,00 ZŁ2013-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-03-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2013-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOLTUNCHIK2013-03-19 do dziś
2. ImionaOLGA2013-03-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-03-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoLYTVYNOV2013-04-24 do dziś
2. ImionaVALERIY2013-03-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-04-24 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2013-03-19 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy113 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2013-03-19 do dziś
214 PRODUKCJA ODZIEŻY2013-03-19 do dziś
346 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2013-03-19 do dziś
446 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2013-03-19 do dziś
546 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2013-03-19 do dziś
647 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-03-19 do dziś
782 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2013-03-19 do dziś
882 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2013-03-19 do dziś
985 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2013-03-19 do dziś
1073 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-10-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2014 okres OD 11.01.2013 DO 31.12.20132014-10-21 do dziś
2data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-15 do dziś
3data złożenia 28.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-23 do dziś
4data złożenia 29.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-07 do dziś
5data złożenia 27.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-25 do dziś
6data złożenia 23.10.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-11-08 do dziś
7data złożenia 08.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 11.01.2013 DO 31.12.20132014-10-21 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-15 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-23 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-07 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-25 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-11-08 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-15 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-23 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-07 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-25 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-11-08 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów