„BP MEDIATECH CONSTRUCTION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000455013
Numer REGON: 101577483
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-03-21
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-09-29
Sygnatura akt[RDF/336102/21/471]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BP MEDIATECH CONSTRUCTION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-03-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat RADOMSZCZAŃSKI gmina RADOMSKO miejscowość RADOMSKO2013-03-21 do dziś
2. Adresmiejscowość RADOMSKO ulica UL. IGNACEGO KRASICKIEGO nr domu 2 kod pocztowy 97-500 poczta RADOMSKO kraj POLSKA 2019-03-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.01.2013 R., NOTARIUSZ DOROTA DALKIEWICZ-JAGIEŁŁO, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMSKU, REP. A NR 759/20132013-03-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-03-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-03-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIECZOREK2013-03-21 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JÓZEF2013-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ2013-03-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-03-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIECZOREK2013-03-21 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAWA ZOFIA2013-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2013-03-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-03-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-03-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZANIA MAJĄTKIEM SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2013-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIECZOREK2013-03-21 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JÓZEF2013-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-03-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-03-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIECZOREK2013-03-21 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAWA ZOFIA2013-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2013-03-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2013-03-21 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2013-03-21 do dziś
343 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-03-21 do dziś
442 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2013-03-21 do dziś
542 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2013-03-21 do dziś
642 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2013-03-21 do dziś
742 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2013-03-21 do dziś
842 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2013-03-21 do dziś
942 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-03-21 do dziś
1041 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2014 okres OD 31.01.2013 DO 31.12.20132014-10-27 do dziś
2data złożenia 25.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-29 do dziś
3data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-04 do dziś
4data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
5data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
6data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
7data złożenia 31.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-31 do dziś
8data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 31.01.2013 DO 31.12.20132014-10-27 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-29 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-04 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-31 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 31.01.2013 DO 31.12.20132014-10-27 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-29 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów