EN-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000455010
Numer REGON: 022099576
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-03-19
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2016-06-17
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/7670/16/369]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 022099576 NIP 89430452622013-09-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEN-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-03-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2013-03-19 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW kraj POLSKA 2016-02-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.01.2013 R., NOTARIUSZ MAREK LEŚNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. WITA STWOSZA 3 WE WROCŁAWIU, REP. A NR 34/2013. 23.01.2013 R., NOTARIUSZ MAREK LEŚNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. WITA STWOSZA 3 WE WROCŁAWIU, REP. A NR 129/2013, ZMIANA: W § 2 DODANO UST. 2, § 3.2013-03-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-03-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-03-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁAPIN2013-09-11 do dziś
2. ImionaARTUR MAREK2013-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200.000 (DWIEŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH2013-09-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-09-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2013-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-03-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2013-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2013-03-19 do dziś
226 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2013-03-19 do dziś
327 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2013-03-19 do dziś
430 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2013-03-19 do dziś
531 PRODUKCJA MEBLI2013-03-19 do dziś
632 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2013-03-19 do dziś
735 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2013-03-19 do dziś
845 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2013-03-19 do dziś
946 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-03-19 do dziś
1047 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-03-19 do dziś
1149 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2013-03-19 do dziś
1211 PRODUKCJA NAPOJÓW2013-03-19 do dziś
1355 ZAKWATEROWANIE2013-03-19 do dziś
1463 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2013-03-19 do dziś
1568 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2013-03-19 do dziś
1670 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) ; DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2013-03-19 do dziś
1772 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2013-03-19 do dziś
1877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2013-03-19 do dziś
1981 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2013-03-19 do dziś
2082 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2013-03-19 do dziś
2196 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2013-03-19 do dziś
2213 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2013-03-19 do dziś
2314 PRODUKCJA ODZIEŻY2013-03-19 do dziś
2417 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2013-03-19 do dziś
2518 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2013-03-19 do dziś
2619 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2013-03-19 do dziś
2720 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2013-03-19 do dziś
2822 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2013-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów