BON VIVANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-30 godz. 22:13:36
Numer KRS: 0000454929
Numer REGON: 146583362
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-03-18
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2022-09-20
Sygnatura akt[RDF/422970/22/709]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBON VIVANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-03-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-12-13 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MARSZAŁKOWSKA nr domu 68/70 nr lokalu 34A kod pocztowy 00-545 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-12-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.02.2013 R., MIROSŁAWA STACHYRA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 350/2013.2013-03-18 do dziś
231.03.2014 R., REP. A NR 981/2014, NOTARIUSZ MIROSŁAWA STACHYRA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. OGRODOWA 37 LOK. 40 ZMIENIONO § 8 UST. 1, § 9, § 17 UST. 3, DODANO § 29 UST. 4. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2014-04-14 do dziś
311.02.2016 R, REP A NR 386/2016, NOTARIUSZ MIROSŁAWA STACHYRA W WARSZAWIE, ZMIANA: §§ 8, 9. TEKST JEDNOLITY.2016-03-11 do dziś
407.11.2016 R., REP. A NR 1340/2016, NOTARIUSZ PAWEŁ DĄBROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: PAR. 9 UST. 1, PAR. 9 UST. 2, PAR. 17 UST. 3, DODANO PAR. 7 UST. 1 PKT 6, USUNIĘTO PAR. 9 UST. 3.2016-12-13 do dziś
526.11.2020 R., REP.A NR 4412/2020, NOTARIUSZ MICHAŁ LORENC, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI W TEN SPOSÓB, ŻE UCHYLONO JEJ DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE I NADANO NOWE. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2020-12-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-03-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-03-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPANIAK2013-08-14 do dziś
2. ImionaLESZEK ZBIGNIEW2013-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2022-03-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-04-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGILBAS2020-08-06 do dziś
2. ImionaBARBARA2020-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2022-03-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-08-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2016-03-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-03-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2013-03-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPANIAK2013-08-14 do dziś
2. ImionaLESZEK ZBIGNIEW2013-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-12-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-08-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoGILBAS2020-08-06 do dziś
2. ImionaBARBARA2020-08-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-08-06 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA SAMOISTNA2020-08-06 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2013-03-18 do dziś
247 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-03-18 do dziś
356 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2013-03-18 do dziś
456 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2013-03-18 do dziś
556 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2016-03-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2016-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.04.2015 okres OD 18.03.2013 DO 31.12.20132015-05-06 do dziś
2data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
3data złożenia 10.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
4data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
5data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
6data złożenia 31.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-31 do dziś
7data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
8data złożenia 04.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-04 do dziś
9data złożenia 20.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-04 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 14.02.2013 DO 31.12.20132015-05-06 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów