ENCONVERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000454828
Numer REGON: 022099317
Numer NIP: 9112007331
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-03-18
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2019-01-17
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/27234/18/305]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENCONVERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-03-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2019-01-17 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. ORSZAŃSKA nr domu 54 kod pocztowy 30-698 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2019-01-17 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejG.MIKS@MERITUM.MALOPOLSKA.PL2019-01-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.11.2012 R. NOTARIUSZ JAROSŁAW BLUSZCZ, KANCELARIA NOTARIALNA W GRODZISKU MAZOWIECKIM, UL. BARTNIAKA 24, REP A NR 5858/2012.2013-03-18 do dziś
205.06.2018R, NOTARIUSZ BARBARA MIŚKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. DWERNICKIEGO 6/1, REP. A NR 2351/2018, ZMIANA: § 3, § 6, § 7, § 9, § 10, § 12, § 15, § 17, § 18, § 192019-01-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-03-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-03-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUCHOŃ2013-03-18 do dziś
2. ImionaWOJCIECH WŁADYSŁAW2013-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.600,00 ZŁ (TYSIĄC SZEŚĆSET ZŁOTYCH)2019-01-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-03-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYNERGIA SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2435544112019-01-17 do dziś
4. Numer KRS0000508585 2019-01-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH)2019-01-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-01-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFUS2019-01-17 do dziś
2. ImionaDYMYTRO2019-01-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250,00 ZŁ (TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2019-01-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-01-17 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUSZNIR2019-01-17 do dziś
2. ImionaALEKSANDR2019-01-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250,00 ZŁ (TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2019-01-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-01-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-03-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-03-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU2013-03-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKŚ2019-01-17 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2019-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-01-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-01-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2019-01-17 do dziś
243 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2019-01-17 do dziś
343 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2019-01-17 do dziś
443 31 Z TYNKOWANIE2019-01-17 do dziś
543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2019-01-17 do dziś
643 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-01-17 do dziś
755 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2019-01-17 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-01-17 do dziś
978 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2019-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
2data złożenia 12.09.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-09-12 do dziś
3data złożenia 14.09.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-14 do dziś
4data złożenia 14.09.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-14 do dziś
5data złożenia 14.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-09-12 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-14 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-14 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-09-12 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-14 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-14 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów