TAPE A L’OEIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-18 godz. 09:34:56
Numer KRS: 0000454757
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-03-20
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2023-09-28
Sygnatura akt[RDF/564052/23/106]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAPE A L’OEIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-03-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-01-21 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. EMILII PLATER nr domu 10 nr lokalu 47 kod pocztowy 00-669 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.01.2013 R., ANDRZEJ MICOREK NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 496/20132013-03-20 do dziś
206.12.2017 R., REP. A NR 6047/2017, NOTARIUSZ ANDRZEJ MICOREK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 6.1. I § 7 UMOWY SPÓŁKI2018-01-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-03-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-03-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTAPMARK SOCIÉTÉ ANONYME2017-06-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały246.880 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.344.000,00 ZŁOTYCH2017-06-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-06-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego12344000,00 ZŁ2015-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-03-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2013-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaAUBOIROUX2018-07-24 do dziś
2. ImionaNICOLAS JACQUES2018-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-07-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2013-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMULLIEZ2015-02-19 do dziś
2. ImionaPRISCILLA2015-02-19 do dziś
21. NazwiskoFRÉMAUX2013-03-20 do dziś
2. ImionaBÉNÉDICTE2013-03-20 do dziś
31. NazwiskoMULLIEZ2013-03-20 do dziś
2. ImionaFRÉDÉRIC2013-03-20 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-02-19 do dziś
246 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2015-02-19 do dziś
346 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2015-02-19 do dziś
447 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-02-19 do dziś
547 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-02-19 do dziś
647 77 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-02-19 do dziś
763 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-02-19 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-02-19 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2014 okres OD 20.03.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
2data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
3data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-02 do dziś
4data złożenia 28.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
5data złożenia 09.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-05 do dziś
6data złożenia 20.02.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-20 do dziś
7data złożenia 04.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-04 do dziś
8data złożenia 25.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-25 do dziś
9data złożenia 09.02.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-09 do dziś
10data złożenia 28.09.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-28 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-02 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-20 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-04 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 20.03.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-02 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-05 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-20 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-04 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-25 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-09 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 20.03.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-02 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-05 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-20 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-04 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-25 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-09 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów