TERMOPROJEKT ZACHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000454227
Numer REGON: 022097778
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-03-12
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2023-07-16
Sygnatura akt[RDF/545129/23/795]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTERMOPROJEKT ZACHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-10-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-03-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2018-10-02 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. ROBOTNICZA nr domu 52A kod pocztowy 53-608 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2021-03-08 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKONTAKT@TERMOPROJEKTZACHOD.PL2018-10-02 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.TERMOPROJEKTZACHOD.PL2018-10-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.12.2012 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA LENART, KANCELARIA NOTARIALNA MAŁGORZATA LENART, ILONA ROCZNIAK SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU, UL. ŚW. MIKOŁAJA 8-11, REPERTORIUM A NUMER 8834/2012.2013-03-12 do dziś
205.07.2018 R., REPERTORIUM A NR 2397/2018, NOTARIUSZ BEATA ROZDOLSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL.SOKOLNICZA 5/9; - ZMIANA § 2, § 6, § 24. - PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2018-10-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-03-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-03-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNATURALNA ENERGIA.PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0218169302018-10-02 do dziś
4. Numer KRS0000409875 2018-10-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2018-10-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-10-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-03-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu- W PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE; - W SYTUACJI POWOŁANIA KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTACJA SPÓŁKI JEST NASTĘPUJĄCA: 1) PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO; 2) POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DWUOSOBOWO TJ. DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z WICEPREZESEM ZARZĄDU 3)LUB PROKURENT SAMOISTNIE2018-10-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaORZECH2018-10-02 do dziś
2. ImionaADAM MIECZYSŁAW2018-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-10-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoŚWIDERSKI2018-10-02 do dziś
2. ImionaMIKOŁAJ MIECZYSŁAW2018-10-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-10-02 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2018-10-02 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-03-12 do dziś
271 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2018-10-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2018-10-02 do dziś
271 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2018-10-02 do dziś
342 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2018-10-02 do dziś
442 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2018-10-02 do dziś
543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2018-10-02 do dziś
643 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2018-10-02 do dziś
743 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2018-10-02 do dziś
843 31 Z TYNKOWANIE2018-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.07.2014 okres OD 17.12.2012 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
2data złożenia 20.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
3data złożenia 17.02.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-02-22 do dziś
4data złożenia 13.02.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-02-14 do dziś
5data złożenia 13.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
6data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
7data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
8data złożenia 12.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
9data złożenia 19.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-19 do dziś
10data złożenia 16.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.12.2012 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-02-22 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-02-14 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-19 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 17.12.2012 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-02-22 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-02-14 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów