BOWI ABRAMOWICZ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000454142
Numer REGON: 022093444
Numer NIP: 8822118192
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-03-11
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2021-02-18
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/3042/21/304]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2013-03-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOWI ABRAMOWICZ SPÓŁKA JAWNA2013-03-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-03-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat DZIERŻONIOWSKI gmina BIELAWA miejscowość BIELAWA2013-03-11 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELAWA ulica WARYŃSKIEGO nr domu 51 kod pocztowy 58-260 poczta BIELAWA kraj POLSKA 2013-03-11 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBOWI@BOWI.NET.PL2015-02-26 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BOWI.NET.PL2015-02-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki117.02.2013 R.2013-03-11 do dziś
201.01.2015 R. ZMIENIONO: §2 PKT 3 LIT.H, §3 PKT.2, §16 PKT.2, DODANO: §11 PKT.6, §242015-02-26 do dziś
301.01.2017 R., ZMIENIONO SKŁAD OSOBOWY WSPÓLNIKÓW ORAZ §32017-04-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-03-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaABRAMOWICZ2013-03-11 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2013-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-05-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-05-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-05-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-03-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaABRAMOWICZ2013-03-11 do dziś
2. ImionaDAWID2013-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-05-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-05-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-05-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-03-11 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-03-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSPÓLNICY DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE2013-03-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaABRAMOWICZ2013-03-11 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2013-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaABRAMOWICZ2013-03-11 do dziś
2. ImionaDAWID2013-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy132 91 Z PRODUKCJA MIOTEŁ, SZCZOTEK I PĘDZLI2015-02-26 do dziś
246 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2015-02-26 do dziś
346 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2015-02-26 do dziś
446 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2015-02-26 do dziś
546 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2015-02-26 do dziś
646 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2015-02-26 do dziś
756 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2015-02-26 do dziś
828 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-02-26 do dziś
985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-02-26 do dziś
1070 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 11.03.2013 DO 31.12.20132017-12-11 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-12-11 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-11 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-11 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-13 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-11 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów