LABORATORIUM BADAWCZE EHS-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000454124
Numer REGON: 122801033
Numer NIP: 6793090537
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-03-11
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2024-04-29
Sygnatura akt[RDF/599505/24/167]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABORATORIUM BADAWCZE EHS-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-03-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2013-03-11 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica OKÓLNA nr domu 11 nr lokalu 69 kod pocztowy 30-669 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2013-03-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.03.2013 R.2013-03-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-03-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-03-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEWIŁO2013-03-11 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2013-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 ZŁ2013-03-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-03-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEWIŁO2013-03-11 do dziś
2. ImionaTOMASZ PIOTR2013-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000 ZŁ2013-03-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-03-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-03-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-03-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2013-03-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEWIŁO2013-03-11 do dziś
2. ImionaTOMASZ PIOTR2013-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2013-03-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-03-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEWIŁO2013-03-11 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2013-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK2013-03-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI2013-03-11 do dziś
272 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2013-03-11 do dziś
372 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2013-03-11 do dziś
474 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-03-11 do dziś
596 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-03-11 do dziś
671 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2021-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2014 okres OD 07.03.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
2data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
3data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-06 do dziś
4data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
5data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
6data złożenia 15.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-15 do dziś
7data złożenia 24.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-24 do dziś
8data złożenia 10.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-10 do dziś
9data złożenia 08.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
10data złożenia 13.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-13 do dziś
11data złożenia 29.04.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.03.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-06 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-15 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-24 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-10 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-13 do dziś
11OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 07.03.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-06 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-15 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-24 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-10 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-13 do dziś
11OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów