ENERGIA BORZĘCIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000454118
Numer REGON: 122806349
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-03-13
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-05-05
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/3435/21/590]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGIA BORZĘCIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-03-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat SANOCKI gmina SANOK miejscowość CZERTEŻ2017-07-21 do dziś
2. Adresmiejscowość CZERTEŻ nr domu 111 kod pocztowy 38-500 poczta SANOK kraj POLSKA 2017-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.11 2012 R. NOTARIUSZ DOROTA MAJKA, KANCELARIA NOTARIALNA W DĘBICY, REP. A NR 5119/2013;2013-03-13 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 31.05.2017 R., REP.A NR 1938/2017, NOTARIUSZ ROMAN TOKARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. JUTRZENKI NR. 177, ZMIANA § 3 UST. 1 ORAZ § 6 UST. 6 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2017-07-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-03-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-03-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGROCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3639317702017-07-21 do dziś
4. Numer KRS0000606948 2017-07-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁOTYCH2017-07-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-07-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-03-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ NIEMAJĄTKOWYCH LUB OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2013-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIERLAK2021-05-05 do dziś
2. ImionaROBERT MARIUSZ2021-05-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-05-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-03-13 do dziś
235 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2013-03-13 do dziś
377 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2013-03-13 do dziś
462 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2013-03-13 do dziś
574 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-03-13 do dziś
673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2013-03-13 do dziś
735 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2013-03-13 do dziś
845 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-03-13 do dziś
945 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-03-13 do dziś
1035 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2017-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.07.2014 okres OD 16.11.2012 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
2data złożenia 01.03.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-10 do dziś
3data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
4data złożenia 31.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-14 do dziś
5data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
6data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.11.2012 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-10 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-14 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 16.11.2012 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-10 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów