„CUPPON” SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2024-03-05 godz. 09:24:08
Numer KRS: 0000454112
Numer REGON: 241898572
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-03-13
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2022-11-21
Sygnatura akt[RDF/458592/22/521]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2013-03-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„CUPPON” SPÓŁKA AKCYJNA2017-02-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-03-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-02-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WALCZYKA nr domu 7 kod pocztowy 02-849 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-02-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu112.12.2012 R. REP. A NR 6136/2012, NOTARIUSZ MARIUSZ SOCZYŃSKI KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. RZYMOWSKIEGO 34.2013-03-13 do dziś
208.12.2016R.,REPERTORIUM A NR 9538/20165, NOTARIUSZ MARIUSZ SOCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, - ZMIENIONO:§2, § 17 UST. 1, § 20 UST. 1 PKT 9, § 21 UST. 1, § 28 UST. 2 PKT G,I,J,K, §29 UST.1, - SKREŚLONO:§ 20 UST. 1 PKT F,R, § 21 UST. 2, 3 ORAZ 3 (1), § 24 UST. 5 PKT A, F, H, § 28 UST.2 PKT F ORAZ H, UST. 5,§ 29 UST. 2,3 I 4, - DODANO W § 28 UST. 2 PKT Ł.2017-02-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-03-13 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2017-02-14 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2013-03-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2013-03-13 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale„CUPPON” SPÓŁKA AKCYJNA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA „CUPPON” SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, DOKONANEGO UCHWAŁĄ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW „CUPPON” SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 12.12.2012 R. PRZED NOTARIUSZEM MARIUSZEM SOCZYŃSKIM Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. RZYMOWSKIEGO 34. REP. A NR 6131/20122013-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„CUPPON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-13 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2013-03-13 do dziś
3. Numer w rejestrze0000380911 2013-03-13 do dziś
5. Numer REGON2418985722013-03-13 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaXEVIN INVESTMENTS S.A.R.L.2017-02-14 do dziś
5. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2017-02-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego308400,00 ZŁ2013-03-13 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji30842013-03-13 do dziś
4. Wartość nominalna akcji100,00 ZŁ2013-03-13 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego308400,00 ZŁ2013-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2013-03-13 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii30842013-03-13 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2013-03-13 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2013-03-13 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-02-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓLKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2017-02-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHUMENIUK2017-03-21 do dziś
2. ImionaGWIDON2017-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-03-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2013-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoCUDNY2018-12-31 do dziś
2. ImionaANDRZEJ MICHAŁ2018-12-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-12-31 do dziś
21. NazwiskoOSTROWSKA2017-02-14 do dziś
2. ImionaEWA2017-02-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-02-14 do dziś
31. NazwiskoRUSIECKI2013-03-13 do dziś
2. ImionaMAREK TOMASZ2013-03-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-03-13 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2013-03-13 do dziś
262 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2013-03-13 do dziś
362 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2013-03-13 do dziś
462 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2013-03-13 do dziś
563 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-03-13 do dziś
662 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2013-03-13 do dziś
764 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-03-13 do dziś
864 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2013-03-13 do dziś
963 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2018-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-27 do dziś
2data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-08-17 do dziś
3data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-15 do dziś
4data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
5data złożenia 16.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-16 do dziś
6data złożenia 24.08.2020 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-08-24 do dziś
7data złożenia 06.06.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-06-06 do dziś
8data złożenia 07.06.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-07 do dziś
9data złożenia 21.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-21 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-08-17 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-08-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012 - 31.12.20122013-08-27 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-08-17 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-15 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-08-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012 - 31.12.20122013-08-27 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-08-17 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-15 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-08-24 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-06-06 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-07 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji29.12.2015R. UCHWAŁA NUMER 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA LIKWIDACJI, AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 10095/2015 Z DNIA 29.12.2015 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA HUBERTA PERYCZ PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY RZYMOWSKIEGO NR 34.2016-07-11 do dziś
2. Informacja o zakończeniu likwidacjiUCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Z DNIA 08 GRUDNIA 2016R. O UCHYLENIU LIKWIDACJI ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA MARIUSZA SOCZYŃSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, REP.A NR 9538/2016.2017-02-14 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówSAMODZIELNIE JEDNOOSOBOWO-LIKWIDATOR2016-07-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów