„HIKE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000454094
Numer REGON: 146550405
Numer NIP: 5272690493
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-03-27
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2022-07-05
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/7870/22/560]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HIKE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-09-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-03-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYN gmina OLSZTYN miejscowość OLSZTYN2020-03-12 do dziś
2. Adresmiejscowość OLSZTYN ulica UL. TOWAROWA nr domu 20B kod pocztowy 10-417 poczta OLSZTYN kraj POLSKA 2020-03-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY REPERTORIUM 1103/2013 SPORZĄDZONY DNIA 21.02.2013 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ W SIEDLCACH PRZY ULICY PIŁSUDSKIEGO NR 7 PRZED NOTARIUSZEM MAŁGORZATĄ TROSZKIEWICZ ORAZ AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.03.2013 R., REP. A NR 1750/2013 SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W SIEDLCACH PRZY ULICY PIŁSUDSKIEGO NR 7 PRZED NOTARIUSZEM MAŁGORZATĄ TROSZKIEWICZ2013-03-27 do dziś
2ZMIANA UMOWY SPÓŁKI REP.A NR 5192/2015 Z DNIA 16.06.2015 R., KANCELARIA NOTARIALNA W SIEDLCACH M.TROSZKIEWICZ, A.SZULEPA SPÓŁKA CYWILNA, PIŁSUDSKIEGO 7, 08-110 SIEDLCE, ZMIANA §2 I §42015-09-30 do dziś
307.01.2020 R., REP. A NR 53/2020, NOTARIUSZ ANDRZEJ PIÓRKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SIEDLCACH, ZMIANA § 4 UMOWY SPÓŁKI.2020-03-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-03-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-03-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻUK2020-03-12 do dziś
2. ImionaJANUSZ ANDRZEJ2020-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.900,00 ZŁ2020-03-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-03-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2013-03-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-03-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST ZARZĄD JEDNOOSOBOWY (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA)2013-03-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻUK2020-03-12 do dziś
2. ImionaJANUSZ ANDRZEJ2020-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-03-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy108 POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2013-03-27 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2013-03-27 do dziś
368 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2013-03-27 do dziś
471 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2013-03-27 do dziś
516 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2013-03-27 do dziś
677 WYNAJEM I DZIERŻAWA2013-03-27 do dziś
781 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2013-03-27 do dziś
896 0 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2013-03-27 do dziś
942 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2013-03-27 do dziś
1041 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2014 okres OD 21.02.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
2data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
3data złożenia 14.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
4data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
5data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
6data złożenia 23.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
7data złożenia 23.05.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.02.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 21.02.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2020-06-182020-07-01 do dziś
2. Data wznowienia wykonywania działalności2022-06-182022-06-22 do dziś
2
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2022-06-192022-07-05 do dziś