CULTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000454065
Numer REGON: 146546119
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-03-11
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-01-31
Sygnatura akt[RDF/367760/22/888]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-11 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 1465461192013-03-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCULTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-03-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2016-07-05 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. GEN. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO nr domu 17A kod pocztowy 93-177 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2020-04-03 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejOFFICE@QULTO.EU2016-07-05 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.QULTO.EU2016-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.12.2012 R., NOTARIUSZ DOROTA KOSSEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 5379/2012.2013-03-11 do dziś
215.04.2016 R., REP. A NR 2339/2016, NOTARIUSZ MARCIN SOLANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO PARAGRAF NR 3.2016-07-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-03-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-03-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCULTWARE KFT.2013-03-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały79 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.950,00 ZŁ2017-04-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-04-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOVODÖR2017-04-12 do dziś
2. ImionaARTÚR2017-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2017-04-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-04-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-03-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-03-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU BĄDŹ WICEPREZESEM ZARZĄDU.2013-03-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPANCZA2013-03-11 do dziś
2. ImionaJÁNOS2013-03-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-09-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPOVODÖR2019-09-05 do dziś
2. ImionaARTÚR2019-09-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-09-05 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2019-09-05 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-03-11 do dziś
272 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2013-03-11 do dziś
374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-03-11 do dziś
477 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2013-03-11 do dziś
562 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2016-07-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2016-07-05 do dziś
273 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2016-07-05 do dziś
382 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2016-07-05 do dziś
485 EDUKACJA2016-07-05 do dziś
595 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2016-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.02.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-12 do dziś
2data złożenia 03.02.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-04-12 do dziś
3data złożenia 03.02.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-04-12 do dziś
4data złożenia 03.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-28 do dziś
5data złożenia 22.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-29 do dziś
6data złożenia 23.06.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-23 do dziś
7data złożenia 05.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-05 do dziś
8data złożenia 31.01.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-12 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-04-12 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-04-12 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-28 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-29 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-23 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-05 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-12 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-04-12 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-04-12 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-28 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-29 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-23 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-05 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów