TANGO PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000454057
Numer REGON: 146570744
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-03-08
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2023-12-08
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/60814/23/786]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-03-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANGO PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-03-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-03-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-01-02 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA LOTNIKÓW nr domu 1 kod pocztowy 02-668 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-01-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki125.02.2013 ROKU, ASESOR NOTARIALNY MICHAŁ BŁASZCZAK, ZASTĘPCA NOTARIUSZA ROBERTA BŁASZCZAKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 2616/2013.2013-03-08 do dziś
223.11.2023 ROKU, REPERTORIUM A NR 3514/2023, EWA KORYCIŃSKA - NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 5 UST. 6 UMOWY SPÓŁKI2023-12-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-03-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZATORSKA TROJANOWSKA2015-02-13 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA KATARZYNA2013-03-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-02-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-02-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-02-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-03-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2013-03-08 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2013-03-08 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ2013-03-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2013-03-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ2013-03-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-03-08 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTANGO PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0128647022013-03-08 do dziś
4. Numer KRS0000060870 2013-03-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2013-03-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOWCZAREK2013-03-08 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ANTONI2013-03-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-03-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-03-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-03-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-03-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2013-03-08 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2013-03-08 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ2013-03-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2013-03-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ2013-03-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-03-08 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-03-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI. KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST TANGO PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS0000060870). SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZĄ: PREZES ZARZĄDU ANDRZEJ ANTONI OWCZAREK (PESEL 56011806719) ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU MAŁGORZATA KATARZYNA ZATORSKA-TROJANOWSKA (PESEL 71033001421)2015-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTANGO PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0128647022013-03-08 do dziś
4. Numer KRS0000060870 2013-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy159 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2015-02-13 do dziś
259 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2015-02-13 do dziś
359 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2015-02-13 do dziś
459 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2015-02-13 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-02-13 do dziś
658 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2015-02-13 do dziś
773 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2015-02-13 do dziś
873 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2015-02-13 do dziś
974 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2015-02-13 do dziś
1093 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2015-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-14 do dziś
2data złożenia 07.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-25 do dziś
3data złożenia 13.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-04 do dziś
4data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
5data złożenia 25.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-25 do dziś
6data złożenia 19.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
7data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
8data złożenia 13.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-13 do dziś
9data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
10data złożenia 12.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-14 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-25 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-04 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-25 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-13 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów