INTEGRATOR TECHNOLOGII PRZEMYSŁOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000453964
Numer REGON: 243207342
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-03-07
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2023-03-30
Sygnatura akt[RDF/476658/23/644]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRATOR TECHNOLOGII PRZEMYSŁOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-03-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2013-03-07 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica RADOCKIEGO nr domu 166 nr lokalu 4 kod pocztowy 40-645 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2013-03-07 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejITP_INTEGRATOR@INTERIA.PL2013-03-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.02.2013 R., NOTARIUSZ ALEKSANDRA GRAMAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W MIKOŁOWIE, - REPERTORIUM A NUMER 776/20132013-03-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-03-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-03-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGARLACZ2013-03-07 do dziś
2. ImionaMATEUSZ WITOLD2013-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ2013-03-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-03-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁANIA2013-03-07 do dziś
2. ImionaMACIEJ BOGDAN2013-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ2013-03-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-03-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2013-03-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-03-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2013-03-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGARLACZ2013-03-07 do dziś
2. ImionaMATEUSZ WITOLD2013-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZDU2013-03-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-03-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁANIA2013-03-07 do dziś
2. ImionaMACIEJ BOGDAN2013-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2013-03-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2013-03-07 do dziś
246 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2013-03-07 do dziś
346 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2013-03-07 do dziś
446 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2013-03-07 do dziś
546 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2013-03-07 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2013-03-07 do dziś
759 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2013-03-07 do dziś
863 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-03-07 do dziś
964 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-03-07 do dziś
1071 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2013-03-07 do dziś
1171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2013-03-07 do dziś
1225 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-03-07 do dziś
1374 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2013-03-07 do dziś
1474 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-03-07 do dziś
1577 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2013-03-07 do dziś
1682 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-03-07 do dziś
1796 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-03-07 do dziś
1828 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-03-07 do dziś
1933 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2013-03-07 do dziś
2033 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2013-03-07 do dziś
2133 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2013-03-07 do dziś
2243 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2013-03-07 do dziś
2343 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-03-07 do dziś
2446 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2013-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.03.2014 okres OD 07.03.2013 DO 31.12.20132014-03-27 do dziś
2data złożenia 31.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-17 do dziś
3data złożenia 29.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-11 do dziś
4data złożenia 30.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-07 do dziś
5data złożenia 10.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-10 do dziś
6data złożenia 01.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-02 do dziś
7data złożenia 30.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
8data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
9data złożenia 12.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
10data złożenia 30.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.03.2013 DO 31.12.20132014-03-27 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-17 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-11 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-07 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-02 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 07.03.2013 DO 31.12.20132014-03-27 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-17 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-11 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-07 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-02 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów