„A B R” PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-10-19 godz. 18:19:46
Numer KRS: 0000453954
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-05-09
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2013-05-09
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/16273/12/92]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-05-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A B R” PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-05-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nr w rejestrze 3634 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH2013-05-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-05-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-05-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. ZABRZE gmina M. ZABRZE miejscowość ZABRZE2013-05-09 do dziś
2. Adresmiejscowość ZABRZE ulica - nr domu - nr lokalu - kod pocztowy - poczta - kraj POLSKA 2013-05-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.09.1989 R. - PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI NOTARIUSZA ASESOR KRZYSZTOF MADEJ, PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W ZABRZU, REP. A NR 794/892013-05-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-05-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-05-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZERNIAK2013-05-09 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2013-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 20,00; -ZŁ2013-05-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-05-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20,00 ZŁ2013-05-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-05-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI MAJĄCYCH CHARAKTER MAJĄTKOWY, WYSTARCZAJĄCE JEST DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.2013-05-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firma-2013-05-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-05-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy119 PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE WSZELKIEJ DZIAŁALNOŚCI WYTWÓRCZEJ, HANDLOWEJ, USŁUGOWEJ, POŚREDNICTWA HANDLOWEGO, NAUKOWO-BADAWCZEJ, NA RACHUNEK WŁASNY I W POŚREDNICTWIE, W SZCZEGÓLNOŚCI: A) PRODUKCJA W ZAKRESIE PRZETWÓRSTWA PALIW,2013-05-09 do dziś
215 K) GARBARSTWO SKÓR BEZ WŁOSA I WYPRAW SKÓR FUTERKOWYCH,2013-05-09 do dziś
310 L) PRODUKCJA W ZAKRESIE RZEMIOSŁ SPOŻYWCZYCH,2013-05-09 do dziś
420 Ł) WYTWARZANIE PASZ, PRODUKTÓW UTYLIZACJI ZWIERZĘCEJ, NAWOZÓW SZTUCZNYCH I ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN,2013-05-09 do dziś
573 M) WYTWARZANIE WSZELKIEGO RODZAJU MODELI FORM I MAKIET ORAZ OBSŁUGA POD WZGLĘDEM PLASTYCZNYCH, AUDIOWIZUALNYM I FOTO ZJAZDÓW, KONFERENCJI, WYSTAW I IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH,2013-05-09 do dziś
686 N) WYTWARZANIE PRZEDMIOTÓW I URZĄDZEŃ ORTOPEDYCZNYCH ORAZ USŁUGI W RAMACH ORTOPEDII,2013-05-09 do dziś
781 Ń) DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ,2013-05-09 do dziś
845 O) DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE HANDLU, KOMISU I POŚREDNICTWA, SZCZEGÓLNIE: - HANDEL ARTYKUŁAMI SPOŻYWCZYMI, PRZEMYSŁOWYMI, ROLNYMI W TYM RÓWNIEŻ POCHODZENIA ZAGRANICZNEGO - HANDEL ARTYKUŁAMI TECHNICZNYMI, ELEKTRONICZNYMI I ELEKTROTECHNICZNYMI, - HANDEL SAMOCHODAMI OSOBOWYMI, CIĘŻAROWYMI, POCHODZENIA ZAGRANICZNEGO I KRAJOWYMI, TAKŻE SPRZĘTEM ROLNICTWA UŻYWANYM ORAZ OPONAMI, - HANDEL ZIEMIĄ I NIERUCHOMOŚCIAMI, - HANDEL ZWIERZĘTAMI, - HANDEL ZAGRANICZNY, - KOMISOWA SPRZEDAŻ DZIEŁ SZTUKI DAWNEJ I KOMISOWA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW, - OBRÓT PATENTAMI MYŚLI TECHNICZNEJ, - POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO, ELEKTROTECHNICZNEGO, KOMPUTEROWEGO, SAMOCHODOWEGO, SPRZĘTU ROLNICTWA, MASZYN RÓŻNEGO RODZAJU, GOTOWYCH PRODUKTÓW I PÓŁPRODUKTÓW ORAZ WSZELKIEGO RODZAJU SUROWCÓW, - POŚREDNICTWO W HANDLU ZAGRANICZNYM,2013-05-09 do dziś
973 - PROMOCJE I KOMERCJALIZACJE OSIĄGNIĘĆ INNOWACYJNYCH I ORGANIZACJE IMPREZ O CHARAKTERZE PROMOCYJNYM, HANDLOWYM, KULTURALNYM I ROZRYWKOWYM, WYPOŻYCZALNIE WSZELKIEGO TYPU SPRZĘTU, URZĄDZEŃ, KASET I PŁYT KOMPAKTOWYCH ORAZ KASET WIDEO,2013-05-09 do dziś
1041 - WSZELKIEGO RODZAJU USŁUGI BUDOWLANE, PROJEKTOWE, GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE, - USŁUGI W ZAGOSPODAROWANIU WOLNYCH MOCY PRODUKCYJNYCH O DOWOLNYM PROFILU (MASZYNY, URZĄDZENIA, MATERIAŁY, SUROWCE ITP.),2013-05-09 do dziś
1166 - PROWADZENIE PUNKTÓW SKUPU I SPRZEDAŻY WALUT OBCYCH,2013-05-09 do dziś
1225 B) PRODUKCJA W ZAKRESIE RZEMIOSŁ METALOWYCH, C) WYTWARZANIE ARTYKUŁÓW W ZAKRESIE BUDOWY MASZYN ORAZ URZĄDZEŃ, Ć) PRODUKCJA W ZAKRESIE RZEMIOSŁ PRECYZYJNYCH,2013-05-09 do dziś
1352 - TWORZENIE I PROWADZENIE SKŁADÓW KONSYGNACYJNYCH I SKŁADU CELNEGO, - PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO POWOŁANIA WOLNEGO OBSZARU CELNEGO I ZARZĄDZANIA TYM OBSZAREM,2013-05-09 do dziś
1469 - ŚWIADCZENIE POMOCY PRAWNEJ W ZAKRESIE DZIAŁANIA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH,2013-05-09 do dziś
1545 - SERWISOWA OBSŁUGA, MONTAŻ I NAPRAWA WSZELKIEGO RODZAJU SPRZĘTU SAMOCHODOWEGO, ELEKTRONICZNEGO I ELEKTROTECHNICZNEGO,2013-05-09 do dziś
1628 - WYRÓB, MONTAŻ I SERWISOWA OBSŁUGA WSZELKIEGO RODZAJU SPRZĘTU I URZĄDZEŃ ORAZ MASZYN ROLNICZYCH.2013-05-09 do dziś
1729 D) PRODUKCJA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU,2013-05-09 do dziś
1826 E) PRODUKCJA ARTYKUŁÓW ELEKTRONICZNYCH I ELEKTROTECHNICZNYCH,2013-05-09 do dziś
1920 Ę) PRODUKCJA ARTYKUŁÓW CHEMICZNYCH,2013-05-09 do dziś
2023 F) WYTWARZANIE, WYDOBYWANIE I PRZERÓB MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, G) WYTWARZANIE SZKŁA TECHNICZNEGO I LABORATORYJNEGO ORAZ SZLIFOWANIE SZKIEŁ OZDOBNYCH I KRYSZTAŁÓW,2013-05-09 do dziś
2115 H) PRODUKCJA W ZAKRESIE WYROBÓW Z DREWNA,2013-05-09 do dziś
2217 I) PRODUKCJA W ZAKRESIE RZEMIOSŁ PAPIERNICZYCH,2013-05-09 do dziś
2314 J) PRODUKCJA W ZAKRESIE RZEMIOSŁ WŁÓKIENNICZYCH I ODZIEŻOWYCH,2013-05-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów