„BUDOMAX KOPALNIE KRUSZYWA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA”

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000453890
Numer REGON: 101570200
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-03-08
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2020-12-18
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/33939/20/717]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-03-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDOMAX KOPALNIE KRUSZYWA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA”2013-03-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-03-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat PIOTRKOWSKI gmina WOLA KRZYSZTOPORSKA miejscowość WOLA ROKSZYCKA2013-03-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WOLA ROKSZYCKA ulica WOLA ROKSZYCKA nr domu 17 kod pocztowy 97-371 poczta WOLA KRZYSZTOPORSKA kraj POLSKA 2013-03-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki130.01.2013 R., NOTARIUSZ GRZEGORZ BŁASZCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, REPERTORIUM A NR 361/20132013-03-08 do dziś
209.05.2019 R. NOTARIUSZ G. BŁASZCZYK KANCELARIA NOTARIALNA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM REP A NR 2109/2019 - ZMIANA PAR. 5,14,15 UMOWY SPÓŁKI I UCHYLENIE PAR 18 -21 UMOWY2019-06-25 do dziś
305.08.2019 R., NOTARIUSZ GRZEGORZ BŁASZCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, REPERTORIUM A NR 3544/2019, ZMIENIONO: § 5, § 8, § 9 UMOWY SPÓŁKI2019-10-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-03-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBALCZUKIEWICZ2013-03-08 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW RYSZARD2013-03-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-03-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-03-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-03-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-03-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2013-03-08 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2019-10-18 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ2019-10-18 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-10-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ2013-03-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-03-08 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ2019-10-18 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-10-18 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDOMAX KOPALNIE KRUSZYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1015158262013-03-08 do dziś
4. Numer KRS0000443167 2013-03-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2013-03-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-03-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE. KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY MA PRAWO DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, CO OBEJMUJE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE.2019-10-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDOMAX KOPALNIE KRUSZYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1015158262013-03-08 do dziś
4. Numer KRS0000443167 2013-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy109 90 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2013-03-08 do dziś
238 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2013-03-08 do dziś
338 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2013-03-08 do dziś
438 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2013-03-08 do dziś
538 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2013-03-08 do dziś
646 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2013-03-08 do dziś
747 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2013-03-08 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2013-03-08 do dziś
908 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU2020-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-05 do dziś
2data złożenia 30.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-30 do dziś
3data złożenia 31.01.2019 okres OD 08.03.2013 DO 31.12.20132019-01-31 do dziś
4data złożenia 31.01.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-01-31 do dziś
5data złożenia 31.01.2019 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-01-31 do dziś
6data złożenia 09.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-09 do dziś
7data złożenia 11.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-05 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-30 do dziś
3OD 08.03.2013 DO 31.12.20132019-01-31 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-01-31 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-01-31 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-09 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 01.01.20162018-01-05 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-30 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-01-31 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-09 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów