HETOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000453885
Numer REGON: 302382048
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-03-20
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2021-09-01
Sygnatura akt[RDF/326771/21/421]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHETOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-03-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KĘPIŃSKI gmina BRALIN miejscowość BRALIN2013-03-20 do dziś
2. Adresmiejscowość BRALIN ulica WROCŁAWSKA nr domu 100 kod pocztowy 63-640 poczta BRALIN kraj POLSKA 2013-03-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.02.2013 R., NOTARIUSZ MARIA KUBERA-CHOWAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KĘPNIE, REP. A NR 1067/20132013-03-20 do dziś
229.04.2013R., NOTARIUSZ MARIA KUBERA-CHOWAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KĘPNIE, NR REP. A 3695/2013 - ZMIENIONO: § 18 UMOWY SPÓŁKI2013-09-13 do dziś
306.12.2018R., REP. A NR 11146/2018, NOTARIUSZ MARIA KUBERA-CHOWAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KĘPNIE - ZMIENIONO §12 UMOWY SPÓŁKI2018-12-31 do dziś
4ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W DNIU 11.01.2019 ROKU - REP. A NR 305/2019, NOTARIUSZ - MARIA KUBERA-CHOWAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KĘPNIE (ZMIENIONO: §8 UMOWY SPÓŁKI).2019-08-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-03-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-03-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAŹMIERCZAK2013-03-20 do dziś
2. ImionaPIOTR MACIEJ2013-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ2019-08-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-08-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego150000,00 ZŁ2019-08-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-03-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI, ZA WYJĄTKIEM OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 500.000,00 ZŁ, GDZIE WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2013-09-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAŹMIERCZAK2017-04-11 do dziś
2. ImionaPIOTR MACIEJ2017-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-04-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy116 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2013-03-20 do dziś
246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2013-03-20 do dziś
347 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-03-20 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2013-03-20 do dziś
547 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2013-03-20 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2013-03-20 do dziś
752 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2013-03-20 do dziś
831 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2013-03-20 do dziś
946 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2013-03-20 do dziś
1046 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2017-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.04.2016 okres OD 20.03.2013 DO 31.12.20132016-04-15 do dziś
2data złożenia 01.04.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-15 do dziś
3data złożenia 19.01.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-11 do dziś
4data złożenia 23.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-14 do dziś
5data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
6data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
7data złożenia 01.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-01 do dziś
8data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
9data złożenia 01.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-01 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-15 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-11 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-14 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 20.03.2013 DO 31.12.20132016-04-15 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-15 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-11 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-14 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów