ENERGETYK - SERWIS ŻYCHLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000453847
Numer REGON: 101570127
Numer NIP: 7752644962
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-03-07
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/355360/21/918]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGETYK - SERWIS ŻYCHLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-03-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat KUTNOWSKI gmina ŻYCHLIN miejscowość ŻYCHLIN2013-03-07 do dziś
2. Adresmiejscowość ŻYCHLIN ulica NARUTOWICZA nr domu 72 kod pocztowy 99-320 poczta ŻYCHLIN kraj POLSKA 2013-03-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114 GRUDNIA 2012 R. NOTARIUSZ WOJCIECH KRAKOWIAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KUTNIE, REPERTORIUM A NR 2950/2012 - UMOWA SPÓŁKI2013-03-07 do dziś
214 SIERPNIA 2014 R., NOTARIUSZ JOANNA JAROSIK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻYCHLINIE, REPERTORIUM A NR 341/2014, ZMIANA § 5 UMOWY SPÓŁKI2014-10-27 do dziś
302.09.2019 R., NOTARIUSZ JOANNA JAROSIK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻYCHLINIE, REPERTORIUM A NR 3152/2019, ZMIENIONO TREŚĆ: § 10, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 24, § 26, § 27 ORAZ WYKREŚLONO § 20, § 21, § 22, § 23.2019-12-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-03-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-03-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIÓŁKOWSKI2019-12-17 do dziś
2. ImionaMARCIN2019-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały460 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23.000,00 ZŁ2019-12-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-12-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego23000,00 ZŁ2013-03-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2013-03-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ: - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO-DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z PROKURENTEM2013-03-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODGÓRSKI2019-12-17 do dziś
2. ImionaPAWEŁ PIOTR2019-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-12-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2013-03-07 do dziś
243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2013-03-07 do dziś
343 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2013-03-07 do dziś
443 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-03-07 do dziś
536 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2013-03-07 do dziś
637 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2013-03-07 do dziś
738 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2013-03-07 do dziś
880 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2014-10-27 do dziś
980 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2014-10-27 do dziś
1043 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2015-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.06.2014 okres OD 14.12.2012 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
2data złożenia 21.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-11 do dziś
3data złożenia 25.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-11 do dziś
4data złożenia 02.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
5data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
6data złożenia 03.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-03 do dziś
7data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
8data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 14.12.2012 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-11 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-11 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.12.2012 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-11 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-11 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-03 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 14.12.2012 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-11 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-11 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów