A PLUS W LOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000453823
Numer REGON: 302372854
Numer NIP: 7822558803
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-03-07
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2023-07-12
Sygnatura akt[RDF/533849/23/207]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA PLUS W LOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-03-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2013-03-07 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica LUBELSKA nr domu 7 kod pocztowy 61-321 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2013-03-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.02.2013 R., KANCELARIA NOTARIALNA POŁOŻONA W POZNANIU, PRZY UL. LIBELTA 1A, PROWADZONA PRZEZ NOTARIUSZA OLAFA PERETIATKOWICZA, AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NUMER 1364/2013.2013-03-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-03-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-03-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANDRZEJEWSKA2013-03-07 do dziś
2. ImionaMARIA ANTONINA2013-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5 000,00 ZŁ2013-03-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-03-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-03-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-03-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.2013-03-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaANDRZEJEWSKA2013-03-07 do dziś
2. ImionaJOLANTA2013-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-03-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoANDRZEJEWSKI2013-03-07 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ MARIAN2013-03-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-03-07 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2013-03-07 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-03-07 do dziś
245 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2013-03-07 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-03-07 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2013-03-07 do dziś
552 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2013-03-07 do dziś
668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2013-03-07 do dziś
777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2013-03-07 do dziś
878 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2013-03-07 do dziś
982 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2013-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2014 okres OD 14.05.2013 DO 31.12.20132014-10-29 do dziś
2data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-08-06 do dziś
3data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-08-06 do dziś
4data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-08-06 do dziś
5data złożenia 30.09.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-30 do dziś
6data złożenia 30.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-30 do dziś
7data złożenia 24.06.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-24 do dziś
8data złożenia 03.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-03 do dziś
9data złożenia 13.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
10data złożenia 12.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.05.2013 DO 31.12.20132014-10-29 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-08-06 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-08-06 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-08-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 14.05.2013 DO 31.12.20132014-10-29 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-08-06 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-08-06 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-08-06 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-24 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-03 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów