CSK DRIFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000453810
Numer REGON: 200768195
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-03-06
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2022-06-19
Sygnatura akt[RDF/390369/22/847]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCSK DRIFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-03-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat M. BIAŁYSTOK gmina M. BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2013-03-06 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica SIENKIEWICZA nr domu 55A nr lokalu 64 kod pocztowy 15-002 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2013-07-24 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSZKOLA@DRIFT.NET.PL2013-07-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.02.2013 R. W KN BOGUSŁAWY MIECZNIK W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 1348/2013 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 05.03.2013 R. W KN BOGUSŁAWY MIECZNIK W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 1656/2013 ZMIENIONO § 2.1.22013-03-06 do dziś
222.01.2021 R. W KN BOGUSŁAWY MIECZNIK W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 1128/2021 ZMIENIONO § 4.1, § 6.2, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY2021-03-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-03-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-03-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBYKOWSKI2021-03-11 do dziś
2. ImionaPIOTR JAKUB2021-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały219 (DWIEŚCIE DZIEWIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.950 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH2021-03-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-03-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego12000,00 ZŁ2013-03-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-03-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2013-03-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRESNAROWICZ2013-07-24 do dziś
2. ImionaMARCIN2013-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2013-07-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2013-03-06 do dziś
282 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-03-06 do dziś
393 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2013-03-06 do dziś
496 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-03-06 do dziś
547 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2013-03-06 do dziś
685 53 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU2021-03-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-03-11 do dziś
208 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU2021-03-11 do dziś
347 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-03-11 do dziś
447 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2014 okres OD 05.03.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
2data złożenia 07.03.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-30 do dziś
3data złożenia 07.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-27 do dziś
4data złożenia 12.02.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-28 do dziś
5data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
6data złożenia 14.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-14 do dziś
7data złożenia 22.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
8data złożenia 04.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-04 do dziś
9data złożenia 19.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 05.03.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-30 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-27 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-28 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-14 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-04 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 05.03.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-30 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-27 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-28 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów