ARTMETKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000453799
Numer REGON: 180952531
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-03-07
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2017-05-10
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/5768/17/218]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTMETKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-03-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat PRZEMYSKI gmina PRZEMYŚL miejscowość PRZEMYŚL2013-03-07 do dziś
2. Adresmiejscowość PRZEMYŚL ulica JASIŃSKIEGO nr domu 26 kod pocztowy 37-700 poczta PRZEMYŚL kraj POLSKA 2013-03-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.10.2012 R. KANCELARIA NOTARIALNA, NOTARIUSZ PAWEŁ BIAŁACHOWSKI NOTARIUSZ PAWEŁ KALITA SPÓŁKA CYWILNA 37-700 PRZEMYŚL, UL. KAMIENNY MOST 6, NR REP A 3752/20122013-03-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-03-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-03-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHUBA2013-03-07 do dziś
2. ImionaROSTYSLAV2013-03-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW - 1250,00 ZŁ2013-03-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-03-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHUBA2013-03-07 do dziś
2. ImionaYURIY2013-03-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW - 1250,00 ZŁ2013-03-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-03-07 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHUBA2013-03-07 do dziś
2. ImionaIHOR2013-03-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW - 1250,00 ZŁ2013-03-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-03-07 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHUBA2013-03-07 do dziś
2. ImionaANDRIY2013-03-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW - 1250,00 ZŁ2013-03-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-03-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-03-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-03-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2013-03-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHUBA2013-03-07 do dziś
2. ImionaROSTYSLAV2013-03-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-03-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-03-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHUBA2013-03-07 do dziś
2. ImionaIGOR2013-03-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2013-03-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-03-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHUBA2013-03-07 do dziś
2. ImionaYURIY2013-03-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-03-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-03-07 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHUBA2013-03-07 do dziś
2. ImionaANDRIY2013-03-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-03-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-03-07 do dziś
252 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2013-03-07 do dziś
382 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-03-07 do dziś
446 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2013-03-07 do dziś
546 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2013-03-07 do dziś
649 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2013-03-07 do dziś
752 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2013-03-07 do dziś
845 3 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-03-07 do dziś
946 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2013-03-07 do dziś
1046 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2013-03-07 do dziś
1146 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2013-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.03.2014 okres OD 12.10.2012 DO 31.12.20132014-06-12 do dziś
2data złożenia 30.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-21 do dziś
3data złożenia 22.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
4data złożenia 31.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 12.10.2013 DO 31.12.20132014-06-12 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-21 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 12.10.2012 DO 31.12.20132014-06-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów