EXITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000453758
Numer REGON: 221843807
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-03-06
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2020-06-10
Sygnatura akt[RDF/206466/20/468]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-03-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2018-04-18 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. HERY nr domu 12 nr lokalu 12 kod pocztowy 80-299 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2018-04-18 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejM.GOLABEK@EXITOTECH.COM2013-03-06 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.EXITOTECH.COM2013-03-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.02.2013 KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF KRADZIECKI 80-803 GDAŃSK, UL. STRZELECKA 10/5. REPERTORIUM A NR 230/20132013-03-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-03-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-03-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁĄBEK2013-03-06 do dziś
2. ImionaMARCIN ADAM2013-03-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały667 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 166.750,00 ZŁ2018-04-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-03-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORSAK2013-03-06 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ADAM2013-03-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały333 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 83.250,00 ZŁ2018-04-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-03-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego250000,00 ZŁ2013-03-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1200000,00 ZŁ2013-03-06 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-03-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2013-03-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁĄBEK2013-03-06 do dziś
2. ImionaMARCIN ADAM2013-03-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-03-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-03-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORSAK2013-03-06 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ADAM2013-03-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-03-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2013-03-06 do dziś
262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2013-03-06 do dziś
362 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2013-03-06 do dziś
462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2013-03-06 do dziś
563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2013-03-06 do dziś
677 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2013-03-06 do dziś
777 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-03-06 do dziś
833 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2013-03-06 do dziś
947 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-03-06 do dziś
1062 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2018-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2014 okres OD 06.03.2013 DO 31.12.20132014-10-07 do dziś
2data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-14 do dziś
3data złożenia 29.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
4data złożenia 20.03.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-18 do dziś
5data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
6data złożenia 13.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
7data złożenia 10.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.03.2013 DO 31.12.20132014-10-07 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-14 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-18 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 06.03.2013 DO 31.12.20132014-10-07 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-14 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów