BUDLEX SADOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000453695
Numer REGON: 341403544
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-03-07
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2021-07-13
Sygnatura akt[RDF/315236/21/581]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-03-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDLEX SADOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-04-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-03-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃ gmina TORUŃ miejscowość TORUŃ2015-11-23 do dziś
2. Adresmiejscowość TORUŃ ulica UL. LUBICKA nr domu 54 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2015-11-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki121.02.2013 R., REP. A NR 1242/2013, NOTARIUSZ AGNIESZKA ESKA-KRÓLIKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, UL. WIELKIE GARBARY 21/22013-03-07 do dziś
208.04.2014 R.; REP. A NR 2555/2014; NOTARIUSZ AGNIESZKA ESKA-KRÓLIKOWSKA; KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU PRZY UL. WIELKIE GARBARY 21/2. ZMIANA § § 2, 6, 7, 8, 11 UMOWY SPÓŁKI.2014-04-23 do dziś
312.09.2014 R., REP. A NR 6730/2014, NOTARIUSZ AGNIESZKA ESKA-KRÓLIKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU PRZY UL. WIELKIE GARBARY 21/2, ZMIANA § 7 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2014-10-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-03-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDLEX SADOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3413552072013-03-07 do dziś
4. Numer KRS0000439894 2013-03-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2013-03-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3647020652017-10-19 do dziś
4. Numer KRS0000622919 2017-10-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-10-19 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej49.500,00 ZŁ2017-10-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.673.000,00 ZŁ2017-10-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-10-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.673.000,00 ZŁ2017-10-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-10-19 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-03-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ-SAMODZIELNIE2013-03-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDLEX SADOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3413552072013-03-07 do dziś
4. Numer KRS0000439894 2013-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2013-03-07 do dziś
264 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2013-03-07 do dziś
364 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-03-07 do dziś
466 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-03-07 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-03-07 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-03-07 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2013-03-07 do dziś
841 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-11-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.06.2014 okres OD 07.03.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
2data złożenia 11.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
3data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
4data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
5data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
6data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
7data złożenia 12.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-12 do dziś
8data złożenia 13.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.03.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-12 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-12 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów