BUDOMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000453629
Numer REGON: 146436632
Numer NIP: 7010362257
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-03-07
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2020-10-09
Sygnatura akt[RDF/255079/20/992]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 1464366322013-03-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-03-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-05-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 85 nr lokalu 21 kod pocztowy 02-001 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-12-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.12.2012 R., MACIEJ BIWEJNIS, KANCELARIA NOTARIALNA MACIEJ BIWEJNIS, PAWEŁ ORŁOWSKI S.C. W WARSZAWIE, REP. A 15450/2012 ORAZ REP. A 1929/20132013-03-07 do dziś
27 STYCZNIA 2014 ROKU, MACIEJ BIWEJNIS, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE MACIEJ BIWEJNIS, PAWEŁ ORKOWSKI, REP. A NR 46/2014 ZMIANA W PAR. 3 UMOWY SPÓŁKI2014-07-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-03-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-03-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZENIEWICZ2013-03-07 do dziś
2. ImionaTOMASZ KAROL2013-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały340 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,00 ZŁ2013-03-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-03-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANOWSKI2013-03-07 do dziś
2. ImionaARTUR WOJCIECH2013-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały340 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,00 ZŁ2013-03-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-03-07 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANKOWSKA2013-03-07 do dziś
2. ImionaHANNA DOROTA2013-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały340 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,00 ZŁ2013-03-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-03-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego51000,00 ZŁ2013-03-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport151000,00 ZŁ2013-03-07 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-03-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU GDY DO ZARZĄDU POWOŁANA JEST TYLKO JEDNA OSOBA REPREZENTUJE ONA SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH WSPÓLNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.2013-03-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZENIEWICZ2013-03-07 do dziś
2. ImionaTOMASZ KAROL2013-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-03-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-03-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANKOWSKA2013-03-07 do dziś
2. ImionaHANNA DOROTA2013-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-03-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-03-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANOWSKI2013-03-07 do dziś
2. ImionaARTUR WOJCIECH2013-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-03-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2013-03-07 do dziś
274 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2013-03-07 do dziś
382 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2013-03-07 do dziś
458 13 Z WYDAWANIE GAZET2013-03-07 do dziś
585 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-03-07 do dziś
659 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2013-03-07 do dziś
790 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2013-03-07 do dziś
858 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2013-03-07 do dziś
959 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2013-03-07 do dziś
1073 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-05-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2014 okres OD 12.12.2012 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
2data złożenia 30.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-18 do dziś
3data złożenia 21.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
4data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-16 do dziś
5data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
6data złożenia 29.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 12.12.2012 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-18 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-16 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-29 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 12.12.2012 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-18 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-16 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów